[ Annons ]

Krav på individuell mätning av värme och varmvatten inom några år i alla lägenheter. Detta kan bli allvar om EU- kommissionen får igenom sitt nu aktuella lagförslag.
Publicerat 29 augusti, 2011

EU kräver värmemätning

Krav på individuell mätning av värme och varmvatten inom några år i alla lägenheter. Detta kan bli allvar om EU- kommissionen får igenom sitt nu aktuella lagförslag.

Krav på individuell mätning av värme och varmvatten inom några år i alla lägenheter. Detta kan bli allvar om EU- kommissionen får igenom sitt nu aktuella lagförslag.

[ Annons ]

Strax före midsommar lade EU-kommissionen fram ett långtgående förslag – varmvatten, gas, el, fjärrvärme och fjärrkyla ska mätas och faktureras individuellt för varje slutförbrukare. Det ingår i direktivet om energieffektivitet.

– Det är många turer kvar. Frågan är hur direktivet ska tolkas – hur ska det göras, hur långt fram i tiden ska det göras? Det är knappast troligt att förslaget tas direkt som det nu är formulerat, att sätta in mätare för individuell mätning överallt verkar inte rimligt, säger Tomas Berggren på Energimyndigheten.

I förslaget görs ingen åtskillnad mellan ny och gammal bebyggelse. Det skulle alltså innebära fullt upp för såväl fastighetsägare som installationsbranschen inom några år. Orealistiskt, menar man på Fastighetsägarna Sverige.

–?Individuell mätning kostar betydligt mer än det smakar. Vi föreslår att det kan ställas som krav vid nybyggnation. Men när det gäller befintlig bebyggelse finns det andra åtgärder som är betydligt mer kostnadseffektiva, säger Yogesh Kumar, miljöchef Fastighets­ägarna Sverige.

Individuell mätning kostar ­betydligt mer än det smakar.”
Yogesh Kumar, Fastighetsägarna

Inom kort sätter han sig i möte med kollegorna i den europeiska fastighetsägar­unionen, European Property Federation (EPF), för att komma fram till en gemensam ståndpunkt.  Yogesh Kumar konstaterar att det gäller att balansera rätt när man ger sig ut på linan. Att rakt av försöka omkullkasta kommissionens förslag är troligen kontraproduktivt. Bättre då att hitta förbättringar på detaljnivå.

– Fast egentligen måste någon ta tag i den mer övergripande frågan. Alltså att kommissionen borde ägna sig mer åt de övergripande målen och verifiering av dessa än att försöka detaljstyra alla länder, som ju har väldigt olika förutsättningar.

Yogesh Kumar konstaterar att de energidirektiv som kommissionen hittills kommit med, och som ligger bakom bland annat energideklarationerna, inte visat sig särskilt lyckade.

I Sverige har branschen och myndigheterna länge diskuterat individuell värmemätning. Men det har ansetts vara alltför komplicerat att införa, ur kostnads- och inte minst ur rättvisesynpunkt. Energiåtgången för att upprätthålla exempelvis 20 grader kan variera kraftigt i olika lägenheter inom en och samma fastighet, så vad ska hyresgästen betala för – köpt energi eller komforttemperatur?

Däremot förbereder regeringen nu ett lagförslag om krav på individuell mätning och debitering av varmvatten i nya byggnader. Förslaget går ut på remiss i dagarna.

FOTNOT: Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningens gemensamma rekommendation om hur avtal om individuell mätning och debitering går att ladda ner hos Fastighetsägarna

Så här säger EU:
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet, KOM(2011) 370:
”När det gäller värme och kyla ska, om en byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en mätare installeras i entrén till byggnaden. I flerfamiljshus ska individuella värmeförbrukningsmätare också installeras för att mäta förbrukningen av värme eller kyla för respektive lägenhet. Om användning av individuella värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt genomförbart ska individuella värmefördelnings­mätare användas för att mäta värmeförbrukningen i respektive radiator.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]