Ett turbulent år för svensk politik där särskilt bostadspolitiken stått i fokus. Det bostadsministern kallar för ”den största bostadspolitiska satsningen på länge” menar flera branschföreträdare är direkt skadlig för bostadsmarknadens utveckling.
Publicerat 27 oktober, 2015

Ett turbulent första år för bostadsminister Kaplan

Ett turbulent år för svensk politik där särskilt bostadspolitiken stått i fokus. Det bostadsministern kallar för ”den största bostadspolitiska satsningen på länge” menar flera branschföreträdare är direkt skadlig för bostadsmarknadens utveckling.

Det första året som bostadsminister har varit en utmaning.

[ Annons ]

– Men jag känner att vi nu har kommit igång ordentligt med att råda bot på bristen på lägenheter. Vi har lanserat den största bostadspolitiska satsningen på länge som ska möjliggöra fler små billiga hyresrätter, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP).

Det har minst sagt varit en besvärlig och komplicerad start. Regeringen Löfven hamnade i ett osäkert parlamentariskt läge som gav litet utrymme att bedriva politik.

– Trots det kan jag tycka att Kaplan utnyttjade tiden dåligt. De förslag som kommit har antingen varit direkta konsekvenser av Attefalls utredningar eller rena återställare och symbolpolitik som i stort sett ingen vill ha, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige.

Många efterfrågade en egen politisk vision, men Kaplans första tid handlade till stor del om att slutföra vad företrädaren Stefan Attefall påbörjat. Som antagandet av en ny bullerförordning. Positivt men inte tillräckligt menade branschen, bland annat företrädd av Fastighetsägarna, eftersom beslutet bara gällde mindre lägenheter.

Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson för Folkpartiet, konstaterar syrligt att Miljöpartiet tidigare var motståndare till många av alliansregeringens regelförändringar.

– Men nu har de vänt och vill fortsätta det regelförenklingsarbete som vi påbörjat.

Åtgärder för en effektivare plan- och bygglag var en av Stefan Attefalls stora stötestenar. Det blev Mehmet Kaplan som fick presentera lösningen. Regeringens förslag innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner inte längre ska överklagas till länsstyrelsen, utan direkt till Mark- och miljödomstolarna.

– Det är bra att man fullföljt den tidigare regeringens initiativ till att förenkla regelverket kring plan-och tillståndsfrågor, säger Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson.

Någon egen bostadspolitik i egentlig mening presenterades först i mars, i form av ett stimulanspaket på 3,2 miljarder för ökad nyproduktion av hyresrätter som ingår i budgetpropositionen för 2016.

Det stod snart klart att det inte är en bostadspolitik i linje med vad många fastighetsägare önskat. Ren symbolpolitik och en återställare som ingen vill ha, menar Reinhold Lennebo.

– Subventionerna till hyresrätter med hyrestak är bara bensin på bostadsbrasan och direkt skadliga för en bransch som börjat skaka av sig negativa beteenden från den gamla subventionskulturen, säger Stefan Ränk.

Mehmet Kaplan, som noggrant påpekar att det rör sig om investeringsstöd och inte subventioner, tycker att debatten om satsningen ofta blir skev.

– Man måste se investeringsstödet i ljuset av att det finns en brist på billiga hyresrätter. Det är lätt för dem som har ett förstahandskontrakt att kritisera investeringsstödet men för dem som står utan är det a och o att det byggs fler hyresrätter. Det har vi nu skapat incitament för, säger Mehmet Kaplan.

Bostadsministern tillsatte också i somras en utredning för att öka hyresgästinflytandet, en utredning som Stefan Ränk tycker är oroande.

– Ett bakvänt resonemang som ökar avståndet till den kund som vi kämpar för att komma nära.

Men mest av allt saknar bostadsministern insikt om bostadsmarknadens verkliga villkor anser hans kritiker.

– Det saknas blocköverskridande ambitioner att ta sig an hela bostadsfrågan där värdeskapande och kundfokus är ledstjärnor, säger Stefan Ränk.

Men dit är det sannolikt långt.

– Med en bättre bostadsminister finns det absolut möjlighet att få till stånd blocköverskridande överenskommelser. Men jag vet inte vad det är för bostadspolitik han för. Jag hade gått på möten om jag blivit inbjuden, säger Robert Hannah.

Fakta/ De viktigaste bostadspolitiska utspelen:

 • Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
 • Proposition: Nya steg för en effektivare plan- och bygglag.
 • Regeringsuppdrag till Boverket att utarbeta vägledning och kompetenshöjande insatser i syfte att undvika onödiga överklaganden.
 • Lagrådsremiss – en ny instansordning för detaljplaner. Länsstyrelsen slopas som instans för överklagan.
 • Investeringsstöd till byggande av hyresbostäder.
 • Särskilt stöd till upprustning och energieffektivisering av framför allt miljonprogrammen.
 • Byggbonus till kommunerna.
 • Tillfälligt stöd till studentbostäder.
 • Stöd till marksanering som leder till bostadsbyggande.
 • Ett åtgärdspaket för att förbättra tillgänglighet och få fram fler äldrebostäder.
 • Stadsmiljöavtal med stöd till kollektivtrafiklösningar i utbyte mot motprestationer som främjar bostadsbyggande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]