[ Annons ]

I HSB:s fastigheter vid Finnboda Hamn i Nacka används FTX-systemet.
Publicerat 24 mars, 2016

Ett system som gjort för de nya taxorna

Tack vare rejält minskade kostnader för abonnerad värmeeffekt i fjärrvärmen kan HSB räkna hem den relativt stora merinvesteringen för det egenutvecklade konceptet för FTX-ventilation.

Trenden är att fjärrvärmebolagen ändrar sina prismodeller från total mängd köpt energi till abonnerad värmeeffekt. Med andra ord, det är dyrt med spetsvärme när det är kallt ute.

[ Annons ]

Det är utifrån denna utveckling man ska förstå det nya koncept som HSB tagit fram för FTX-ventilation (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning).

Det är med minskade kostnader för abonnerad värmeeffekt som Roland Jonsson, energichef på HSB kan räkna hem den stora merinvesteringen.

– Jag tror att HSB-FTX är standard-FTX om några år, säger Roland Jonsson.

För att inte riskera isbildning på värmeväxlare när det är kallt ute måste värmeväxlaren i ett FTX-system avfrostas. Vanligen sker det med värme ur frånluften. Blir det ordentligt kallt ute används mer av frånluften till avfrostningen, vilket gör att FTX:en tappar kraftigt i verkningsgrad. Det går åt mer fjärrvärme och det kan tidvis bli ett kraftigt höjt effektuttag från fjärrvärmen.

I HSB-FTX förhindrar man istället isbildning genom att förvärma den inkommande uteluften. Värmen hämtas från djupa borrhål där vätska cirkulerar, som sedan avges i ett värmebatteri placerat före värmeväxlaren i FTX-aggregatet.

– Trots utetemperaturer på under minus 14 grader denna vinter har vi inte fått någon påfrysning i värmeväxlaren, framhåller Roland Jonsson.

Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har utvärderat systemet i ett nybyggt hus i Nacka. Rapporten noterar att det inte var riktigt kallt under den vintern då man utvärderade, så det kan krävas mer utvärdering av avfrostningen. Men hittills har man kunnat utläsa en mycket god funktion. Energivinsten i jämförelse med vanlig FTX beräknades till 8 kWh/m2/år. Den verkligt stora vinsten är alltså ett kraftigt reducerat värmeeffektbehov, i detta fall på 20–25 kW. Huset har en area på 4 441 kvm (Atemp) och består av 41 lägenheter.

Merinvesteringen beräknas till 100 kronor perJa kvadratmeter. En stor investering för en måttlig energibesparing kan tyckas. Men när allt fler fjärrvärmebolag får större inslag av effekt i sin taxekonstruktion och stora effektuttag straffas lönar det sig alltså. Här räknar man med en payofftid på under tio år.

Även fjärrvärmebolagen ger tummen upp.

– Det är rätt att spara effekt, för både ekonomi och miljö. När det är kallt och det behövs mer effekt måste vi använda det dyraste och fulaste bränslet. Får husen ändrad effektprofil genom HSB-FTX minskar vi också behovet av reservpannor, säger Hans Andersson, affärsutvecklare vid Södertörns Energi.

Han menar att om man ser till den totala nyttan så ger HSB-FTX bättre verkningsgrad än värmepumpar.

Det är rätt att spara effekt, för både ekonomi och miljö. När det är kallt och behövs effekt måste vi använda det dyraste och fulaste bränslet.

HSB går nu vidare och testar installationer i tre byggen i Göteborg.

–Det är lite varmare och fuktigare klimat i Göteborg, vilket kan påverka avfrostningen, förklarar Roland Jonsson.

Som en extra bonus kan HSB-FTX också bidra till svalare klimat sommartid. Detta genom att uteluften förkyls i förvärmningsbatteriet. Detta provades i Nacka under juli 2015, då uteluften förkyldes från 30 till 20 grader.

– Den svala tilluften reducerar temperaturen i lägenheterna med en till två grader när det är varmt ute och minskar därmed risken för övertemperaturer i lägenheterna, säger Per Kempe, vid Projektengagemang som medverkat vid Bebos utvärdering.

Idag finns tekniken även hos andra ventilationsleverantörer. Och försäljningen är inte begränsad till HSB. Det finns flera större bostadsbolag inom Sabo-sfären som överväger, eller som redan installerat HSB-FTX.

Hos Örebrobostäder utvärderas olika metoder eliminera behovet av avfrostning i FTX. HSB-FTX finns installerad i fem byggnader och en av dessa ska utvärderas i jämförelse ett likvärdigt system, utan borrhålsvärme.

Utvärderingen görs tillsammans med Skanska Teknik och Svenska Byggbranschens utvecklingsfond.

– Vi kan redan se att avfrostningsmålen nåtts. Vi har inte behövt tillföra annan energi än pumpenergi, berättar Peter Dolk, som är projektledare vid Örebrobostäder.

Den aktuella HSB-FTX har varit dyr att installera, då det var i ett mindre bostadshus. Peter Dolk tror dock att det går att nå rimlig ekonomi en större bostadsfastighet.

FTX

Luften värms av jord/bergvärme till -5° C innan den leds vidare till värmeväxlaren.

Illustration: Airi Iliste
Illustration: Airi Iliste

I de flesta installationer sitter värmebatteriet efter värmeväxlaren för att tillföra extra energi vid köldtoppar. Här sitter den före aggregatet. Det innebär att uteluften aldrig blir kallare än minus fem grader då den når FTX-aggregatet, som då klarar att hålla tilluften rätt tempererad även vintertid. Därmed undviks också påfrysning i värmeväxlaren.

HSB-FTX är ett vanligt FTX-system som försetts med ett förvärmningsbatteri, i vilket det cirkulerar vätska uppvärmd från ett borrhåll i marken. Under sommaren när hålet återladdas kyler det inblåsningsluften vilket ger svalare lägenheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]