[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 23 mars, 2023

”Ett stort behov av att jämföra och belysa skillnaderna”

Skillnaderna i kostnadsminskning mellan kommuner är stora när man jämför förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall. Det visar den nya Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen, där Fastighetsägarna ingår.

Nils Holgerssongruppen, som består av Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännyttas, har i Effektivrapporten gjort jämförelser mellan 30 av Sveriges största kommuner och Gotland. Den visar att skillnaderna i kostnadsminskning är betydande när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskar.

Bland annat leder inte 25 procents lägre behov av fjärrvärme, el, vatten och hämtning av hushållsavfall till 25 procent lägre kostnad för konsumenten. Storleken på kostnadsminskningen beror både på prisnivå och på hur stor del av priset som består av fasta kostnader. Fasta komponenter i taxekonstruktioner, främst vatten och avfall, minskar lönsamheten vid effektivisering och därigenom minskar anledningarna att effektivisera.

[ Annons ]

Störst lönsamhet av effektivisering finns på området el. Värdet av en eleffektivisering har sedan föregående effektiv-rapport år 2015 ökat med nästan 75 procent. Prisnivån mellan olika elområden i kombination med hur elnätsavgiften är uppbyggd innebär att det kan skilja 135 procent på värdet av en effektivisering.

Fastighetsägarna, som inte varit med i Nils Holgerssongruppen sedan 2016, har nu återvänt till organisationen. Det finns goda skäl till det, enligt Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige.

– En viktig del i att Fastighetsägarna går med i Nils Holgerssongruppen är att kommunala taxor och avgifter fått allt större betydelse för driften av hyreshus och bostadsrättsföreningar. Vi vill samtidigt belysa att det saknas kostnadskontroll och incitament att effektivisera de verksamheter vars avgifter och taxor Nils Holgersson-gruppen granskar, säger Anders Holmestig.

Taxor och avgifter har ökat kraftigt inte minst under 2022.

Taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall samt vatten och avlopp uppgår årligen till cirka 60 miljarder kronor i flerfamiljshus. Hur taxorna är utformade påverkar därför i stor utsträckning hur hög kostnaden blir för fastighetsägaren.

– Taxor och avgifter har ökat kraftigt inte minst under 2022. Det finns därför ett stort behov av att jämföra och belysa skillnaderna mellan olika kommuners taxekonstruktioner och hur det påverkar fastighetsägare, säger Anders Holmestig.

Vid en jämförelse mellan kommunerna är skillnaderna i kostnadsminskning stora när en effektivisering genomförs. Det betyder att lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder skiljer sig mycket åt beroende på var i landet man bor.

Till exempel tjänar boende i kommuner som Örebro, Malmö och Karlskrona tjänar mest på exempelvis eleffektivisering, medan Umeå, Luleå och Trollhättan ser en väsentligt lägre lönsamhet i jämförelse. 

Med marknadskrafter som styr mot ett mål medan nationella mål och styrmedel styr mot ett annat hamnar fastighetsägare i en utmanande sits. Louise Wall, ordförande Nils Holgerssongruppen, vill se en bättre harmonisering.

– För att samhället ska kunna nå de högt uppsatta klimatmålen behöver effektivisering kunna ske på industriell skala. Effektivrapporten visar att det råder stora skillnader mellan kommuner, de stora variationerna i taxor och lönsamhet försvårar för Sverige att energieffektivisera sitt flerbostadshusbestånd, säger Louise Wall.

FAKTA

Effektiv-rapporten analyserar hur kostnaden för fjärrvärme, el, vatten och avfallshämtning påverkas när behovet av dessa minskas med 25 procent. Denna typ av granskning gjordes även åren 2010 och 2015 och är en uppföljning på om ändrade prismodeller och prisnivåer lett till beträffande värdet av att effektivera. Granskningen omfattar de 30 största kommunerna i landet samt Gotland. Aktuella priser och taxor för år 2010, 2015 och 2022 har använts i rapporten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]