[ Annons ]

Bild: Shutterstock
Publicerat 23 februari, 2018

Ett steg mot en digital planprocess

Regeringen föreslår att staten ska få rätt att meddela föreskrifter om standarder för kommunernas planprocesser. Syftet är ett få en mer digital och samordnad process.

Kommuners och andra myndigheters arbete inom samhällsbyggnadsområdet har blivit alltmer digitaliserat. Men regelverket hänger inte helt med. Exempelvis saknas det i plan- och bygglagen nationella bestämmelser om hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas.

[ Annons ]

I nuläget arbetar kommuner och myndigheter på olika sätt. Det leder till oeffektiv hantering av informationsflöden. Inte minst missas möjligheterna att ta tillvara digitaliseringens möjligheter till ökad effektivitet i handläggningen och transparens för medborgarna.

Det är bakgrunden till att regeringen i en proposition föreslagit att regeringen, eller en myndighet som regeringen bestämmer, ska kunna bestämma vilken standard som ska gälla för grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar.

– Det här är den största och viktigaste förändringen vi kan göra för att korta planprocesserna i Sverige. Enhetliga standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar kommer göra att kommuner och myndigheter kan jobba både snabbare, till lägre kostnad och mer transparent, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– Det här är bra. Jag tror precis som regeringen att detta kan skapa förutsättningar för effektiviseringar, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Eva Schelin VD på IQ Samhällsbyggnad har ännu inte läst hela propositionen, men gör bedömningen att förslaget ligger helt i linje med vad organisationen själva föreslagit i sitt remissvar.

– Så det här är precis vad vi har önskat. Det kommer att leda till en effektivisering av hela samhällsbyggnadsprocessen, säger Eva Schelin.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]