Hyresgästutredningen föreslår bland annat att hyresgäster ska ges kraftigt ökade möjligheter att påverka både omfattning och utformning av renoveringar.
Publicerat 12 september, 2017

”Ett recept för ökad segregation”

Renoveringar i ekonomiskt svaga områden riskerar att fördröjas eller inte bli av alls. Det befarar Fastighetsägarna i sitt remissyttrande till Hyresgästutredningens förslag.

I dag går remisstiden ut för Hyresgästutredningens betänkande ”Stärkt ställning för hyresgäster”. Fastighetsägarna är i sitt remissyttrande mycket kritiska till flera av de förslag som utredaren valt att presentera. Om utredningsförslagen genomförs väntas de leda till att renoveringar senareläggs eller helt uteblir, ett minskat byggande och färre som vill investera i hyresrätter. Men förslagen riskerar också leda till en sjunkande boendestandard och ökad segregation.

[ Annons ]

Hyresgästutredningen föreslår bland annat att hyresgäster ska ges kraftigt ökade möjligheter att påverka både omfattning och utformning av renoveringar. Den balans mellan fastighetsägares och hyresgästers intressen som uppnåtts i dagens lagstiftning tippar över när dagens hyresgäster kommer att få ett stort inflytande över vilka åtgärder enskilda hyresvärdar kan genomföra i sina fastigheter.

– Utredaren konstaterar själv att förslagen kommer leda till en lägre standard än i dag vid renoveringar av hyresrätter. Eftersom omfattningen på de standardhöjande åtgärderna kommer variera med hyresgästernas betalningsförmåga kan vi förvänta oss att det är i ekonomisk svaga områden som renoveringar senareläggs, krymps eller helt uteblir. Det är ett tydligt steg bort från de bostadspolitiska ambitionerna om en generellt hög boendestandard och ett recept för ökad segregation, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

För att angripa problemet med hyresgäster som inte har råd att bo kvar efter en större renovering förordar Fastighetsägarna stödinsatser från samhället, till exempel genom bostadsbidrag, framför att hyresvärdar tvingas avstå från åtgärder som är nödvändiga för att uppdatera standarden i bostäderna.

– Det finns en tydlig samhällsnytta med sociala stöd som bidrar till att undvika boendesegregation och för att upprätthålla en generellt god standard på bostadsbeståndet. Som regel använder vi offentliga medel för att stödja människor som tillfälligt drabbats av inkomstbortfall eller behov som kräver särskilda insatser. Med en så tydligt identifierad samhällsnytta är det underligt att utredaren i just det här fallet tycker att kostnaden ska bäras av privata och allmännyttiga bostadsföretag.

Hyresgästutredningens förslag kan öka risken vid investeringar och förväntas leda till en mer osäker avkastning för bostadsföretag. Martin Lindvall befarar att klyftan mellan det ägda och hyrda boendet kommer att öka om utredningens förslag blir verklighet.

– Under en period har låga räntor, brist på mer lönsamma placeringsalternativ och högkonjunktur stimulerat investeringar på hyresbostadsmarknaden. Med större osäkerhet kring avkastningen och en förändrad räntemiljö kommer de institutionella placerarna söka sig till andra investeringar än hyresbostäder. En effekt av det är att byggandet av nya hyresrätter sjunker, likaså intresset för att äga hyresfastigheter, säger Martin Lindvall.

– Hyresrätten är en viktig och efterfrågad upplåtelseform på bostadsmarknaden. Med Hyresgästutredningens förslag motverkas investeringar i nya hyresrätter och risken är stor att de som finns gradvis halkar efter och erbjuder en lägre standard för dem utan andra alternativ. Det är inte att stärka hyresgästens ställning, avslutar Martin Lindvall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]