Publicerat 12 november, 2018

Ett år efter metoo

Det har gått ett år sedan flera branscher i Sverige startade upprop under #metoo. Trots att det inte blev något specifikt upprop för fastighetsbranschen har inte metoo passerat obemärkt.

Det som började med ett avslöjande om sextrakasserier i Hollywood växte på nolltid till en enorm rörelse på internet. I Sverige skakade en rad kollektiva upprop om könsmaktsordningen. Kvinnor från olika grupper vittnade om trakasserier och övergrepp.

[ Annons ]

Först ut var skådespelare under hashtaggen #tystnadtagning. Flera branscher följde – jurister under parollen #medvilkenrätt, byggare under #sistaspikenikistan, restaurangbranschen under #vikokaröver och så vidare i en lång smärtsam rad.

Fastighetsbranschen samlades dock aldrig under någon hashtagg. Därmed inte sagt att jämställdhet inte varit ett aktuellt ämne som diskuterats.

Fastighetsbranschen är fortsatt börsens mest jämställda. Antalet kvinnor i ledningsgrupperna har ökat från 33 till 36 procent.

En smärre nedgång har det dock varit i styrelserna för fastighetsbolagen. Där har andelen kvinnor minskat, från 41 till 38 procent.

Men fastighetsbranschen är bäst när det gäller vd-posten. Hela 22 procent är kvinnor, att jämföra med börsbolagen i stort, där siffran är 9 procent.

Källa: rapporten En spricka i glastaket från stiftelsen Allbright.

Det ordnades flera seminarier kring hur arbetet för en mer jämställd fastighetsbransch med sunda värderingar ska drivas framåt. Från flera håll har det rapporterats om hur man genomfört förändringar i sin egen organisation efter att ha diskuterar följderna av metoo. Och inte minst är det en bransch som tydligt märker av och måste hantera förändringar i omvärlden.

Här är röster från fastighetsbranschen ett år efter metoo.

Anna Bellander, kommunikationschef John Mattson fastighets AB:

– Vi är medvetna om utmaningarna med ojämställda organisationer men har inte sett ett behov av att förändra vårt arbetssätt. Vi har en jämn könsfördelning i hela företaget, halva ledningsgruppen består av kvinnor och John Mattsons vd är en kvinna. Vårt arbete utgår från tydliga jämställdhets- och uppförandepolicyer.

– Det blir sakta men förhoppningsvis säkert fler kvinnor i ledande positioner i hela fastighetssektorn. Vi ser att likabehandling gentemot kvinnor och män överlag har flyttats högre upp på agendan generellt i samhället och det avspeglas även i vår bransch. En jämnare könsfördelning i bygg- och fastighetsbranschen innebär bara positiva effekter för näringslivets utveckling och det är något vi gemensamt ska eftersträva.

– Vad gäller kränkande eller diskriminerande behandling av alla slag måste policyer och rutiner ständigt uppdateras och förankras i hela organisationen. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling på alla sätt och har hittills inte haft problem med det, men skulle det inträffa har vi god beredskap.

Mona Finnström, vd Fastigo:

– Metoo-rörelsen fick hela världen att vakna till för de förtryck som finns mot kvinnor, både sexuella och andra typer av trakasserier. Det ledde till att man på många arbetsplatser började diskutera vad som var tillåtet och inte, vilket vi ser som mycket positivt. I fastighetsbranschen blev inte uppropet så stort, det fick mer genomslag i byggbranschen genom #sista-spikenikistan.

– Som arbetsgivarorganisation kunde vi inte se någon ökad förfrågan från våra medlemmar om hur man skulle hantera de här typerna av frågor. Men för att ändå stötta våra medlems-företag i hanteringen valde vi på Fastigo att ta fram en checklista för hur man som arbetsgivare ska agera i situationer där det finns misstankar om trakasserier.

– Fastighetsbranschen är, i jämförelse med exempelvis byggbranschen, en relativt jämställd bransch men vi ser att det finns mycket kvar att göra bland fastighetsskötare och drifttekniker där det finns en stor överrepresentation av män och i vissa fall även en osund jargong på en del arbetsplatser.

– Vi får aldrig glömma metoo och det är viktigt att vi fortsätter ha de här frågorna högt på agendan eftersom det är lätt att falla in i de här attityderna igen.

Elisabet Nisser, hr-chef Fastighets AB L E Lundberg:

– Metoo satte strålkastarljuset på otroligt viktiga frågor som hos oss och medförde ett ökat fokus på vårt arbete med kränkande särbehandling, mångfald och diskriminering. Dessa frågor jobbade vi aktivt och kontinuerligt med, även innan metoo, men de blev ännu mer angelägna i och med metoo. Vi har bland annat genomfört workshops kring kränkande särbehandling, implementerat en handlingsplan för kränkande särbehandling, samt informerat och diskuterat utifrån vår diskrimineringspolicy.

– Medvetenheten har absolut ökat och bara det gör att förändringen är igång. Metoo har medfört att företag har fått se sig själva i spegeln och ifrågasätta hur det är på just deras arbetsplats. Mycket kring metoo handlar ju om strukturer och det subtila och spänner över alla områden – alltifrån rekryteringar och kundrelationer till företagskultur, medarbetarskap och beteenden.

– Precis som i resten av samhället finns det mycket kvar att göra. Att våga bryta mönster och vara goda förebilder är en sak som vi på Lundbergs kan bidra med. Fastighetsbranschen är en ganska traditionell bransch som behöver bli mer synlig och inkluderande.

Lena Lind, hr-chef Einar Mattsson:

– Vi har alltid arbetat med att utbilda våra chefer och medarbetare i likabehandlingsfrågor. Det är ett brett ämne som ställer krav på att cheferna vet när och hur de ska agera. Efter #metoo har vi i dessa utbildningar lagt större vikt vid att synliggöra den här typen av beteende.

– Min förhoppning för branschen framåt är att man är att man går snabbare från problembild till att fatta beslut om konsekvenser. Då menar jag att man vid olämpligt uppträdande eller språkbruk allmänt stämmer i bäcken på en gång, samt att alla tar ett ansvar i frågan.

– För oss som företag finns det alltid behov av att följa upp frågor som handlar om ledarskap och kultur. Det är ett ständigt pågående arbete. Utan uppföljning och konsekvenser är det svårt att ändra beteenden.

 

Helena Martini, affärsområdeschef Atrium Ljungberg:

– Vi på Atrium Ljungberg har varit förskonade från problem med kränkningar. Jag tror att det har mycket att göra med att vi är en väldigt jämställd arbetsplats, vi rankades i år som det tredje mest jämställda börsbolaget på Stiftelsen Allbrights gröna lista. Atrium Ljungberg tolererar ingen form av kränkningar på vår arbetsplats. Det inkluderar självklart även sexuella trakasserier. Vi har tydligt och konsekvent kommunicerat till våra medarbetare hur man ska göra både i det fall man själv upplever sig trakasserad eller om någon annan på företaget är drabbad. Det är av största vikt att denna typ av problem kommer fram så att vi kan göra agera snabbt. Vi har även en whistleblowing-funktion där man kan anmäla upplevda trakasserier anonymt.

– Att motverka kränkningar på arbetsplatser är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete. Vi kommer att fortsätta lyfta frågan och aldrig någonsin acceptera trakasserier i någon form.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]