Foto: Shutterstock
Publicerat 20 februari, 2024

Energimyndigheten utreder energigemenskaper

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda förutsättningarna för energigemenskaper och om det behövs insatser för att underlätta denna utveckling.

Energigemenskap innebär att man kopplar samman närliggande byggnader i ett mindre system. Det innebär möjlighet att maximera lokal solelproduktion genom delning av energi, lastbalansering, och eventuellt också att lagra energi. Möjligheterna var länge begränsade. Men den 1 januari 2022 trädde regeringens beslut att utvidga undantagen från kravet på så kallad nätkoncession i kraft.

Men enligt en rapport från det europeiska nätverket för energigemenskaper, REScoop.eu. släpar Sverige efter andra EU-länder när det gäller att implementera definitioner och stödsystem för energigemenskaper.

[ Annons ]

Men nu har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda förutsättningarna att bilda och bedriva energigemenskaper. I uppdraget ligger att, om myndigheten ser ett behov, föreslå författningsförslag.

Regeringens beslut är ett viktigt erkännande av energigemenskapers roll.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, har länge varit engagerad i frågan. Han välkomnar därför regeringens initiativ att utforska potentialen hos energigemenskaper.

– Regeringens beslut är ett viktigt erkännande av energigemenskapers roll i att främja hållbar utveckling och energieffektivitet, vilket är avgörande för att möta dagens klimatutmaningar, säger Rikard Silverfur.

Han hoppas nu på ett utvecklat regelverk och stödsystem för energigemenskaper. Rikard Silverfur menar att energigemenskaper kan skapa flera fördelar i energisystemet. Genom att det främjar användningen av förnybar energi och bidrar till energieffektivitet i byggnader bidrar energigemenskaper till ökad robusthet och energisäkerhet i det nationella nätet, därmed minskar beroendet av externa energikällor och nätkapacitet.

Rikard Silverfur menar att möjligheten för både fastighetsägare och hyresgäster att aktivt delta i energiproduktion kan leda till ökad medvetenheten om energifrågor. Sammantagen ser han utvecklingen av energigemenskaper som ett viktigt bidrag att nå nationella och internationella klimatmål genom att öka andelen förnybar energi och minska koldioxidutsläppen.

– Vi har uppmärksammat regeringen på viktiga frågor gällande Sveriges implementering av kraven från Elmarknadsdirektivet och Förnybartdirektivet, särskilt när det gäller medborgarenergigemenskaper och gemenskaper för förnybar energi.  Det är mycket glädjande att regeringen nu hörsammat oss, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]