Publicerat 24 januari, 2019

”En utredning till pappersåtervinningen”

”Förpassa förslaget till pappersåtervinningen”. Det menar Centrum för rättvisa om utredningen Ett snabbare bostadsbyggande. Organisationen menar att utredningen offrar äganderätten och enskildas tillgång till rättvisa i bostadsbyggandets namn.

Utredningen ” (SOU 2018:67), som presenterades i augusti, beställdes av den förra Löfven-regeringen. Här föreslår bland annat att kommunerna ska kunna tvångsinlösa privat mark utan att behöva betala ersättning. Som kompensation får fastighetsägaren i stället nöja sig med den ”nytta” som kan uppstå när området exploateras.

[ Annons ]

Flera remissinstanser är kritiska. Advokatsamfundet anser att förslaget är grundlagsstridigt. Statens fastighetsverk motsätter sig också förslaget och Fastighetsägarna påpekar att utredningen ”är i total avsaknad av respekt för äganderätten eller äganderättsliga överväganden”. Läs Fastighetsägarnas reaktion.  

Centrum för rättvisa skriver i sitt remissvar reagerar kraftigt på avsteg från huvudregeln att ersättning ska utgå till ägaren vid tvångsinlösen. Att minska ersättningen från dagens 125 procent av marknadsvärdet till noll menar man är drastiskt. Man reagerar även på att det inte görs en fullgod proportionalitetsbedömning, där kommunens intresse av att ta privat mark i varje enskilt fall ska vägas mot ägarens rätt till skydd för sin egendom. Och att fastighetsägare som vill överklaga beslut om tvångsinlösen inte kan få ersättning för sina advokatkostnader.

”Utredningen utgår från att förslaget bara påverkar resursstarka byggherrar. Men Centrum för rättvisa har företrätt vanliga husägare runt om i landet, och vår erfarenhet är att det inte sällan är den lilla människan som kommer i kläm när kommunerna får för stor makt på exploateringsområdet. Som exempel kan nämnas problematiken med gatukostnadsavgifter på hundratusentals kronor som kommuner fakturerar enskilda fastighetsägare, med hänvisning till den nytta som ny exploatering kan medföra. Problemet är att fastighetsägarna i vissa fall kan tvingas sälja delar av sin tomt för att ha råd att betala kommunens avgift”, skriver man i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Fotnot: Centrum för rättvisa är en svensk ideell insamlingsstiftelse med ändamål att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i Europakonventionen, grundlagen och vanlig lag.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]