Stena Fastigheter har jobbat aktivt för att deras medarbetare ska våga uttrycka sin oro. Foto: Stena Fastigheter
Publicerat 22 mars, 2023

En tryggare kurs för alla

Utvecklingen i samhället med en eskalerande våldsspiral sätter ljuset på trygghetsfrågorna. Stena Fastigheter rustar för att möta utmaningarna. 

Som svar på de ökade våldsdåden tar allt fler fastighetsbolag ett större ansvar för att säkra tryggheten i bostadsområdena. Ett exempel är Stena Fastigheter som nyligen låtit sina anställda gå Fastighetsägarnas digitala trygghetskurs med fokus på att hantera hot och våld.

– Stena Fastigheter har jobbat dedikerat med dessa frågor i flera år, men nu intensifierar vi arbetet ytterligare. En del i detta är att vi kontinuerligt kompetensutvecklar genom både fysiska och digitala trygghetsutbildningar, säger Patrik Karimi, säkerhetsansvarig på Stena Fastigheter.

[ Annons ]

Patrik Karimi beskriver hur Stena Fastigheter också har arbetat aktivt för att sänka tröskeln för medarbetarna att våga uttrycka sin oro och även kunna dela erfarenheter med varandra. Han menar att en viktig del i det arbetet är att ständigt hålla trygghetsfrågorna levande i verksamheten, något som Fastighetsägarnas kurs har bidragit till.

– Vi vill ge våra medarbetare lättillgängliga verktyg för hur de ska bemöta en eventuellt hotfull situation och framför allt hur de ska kommunicera med personen de möter. I slutändan handlar det om att de ska känna sig trygga i den hanteringen, vilket bygger på kunskap som ständigt behöver hållas uppdaterad, och det genom olika tillvägagångssätt.

Vi vill ge våra medarbetare lättillgängliga verktyg för hur de ska bemöta en eventuellt hotfull situation.

Stena Fastigheter har de senaste tre åren själva drabbats av våldsdåd i form av två mord och två mordförsök i deras områden, samt enstaka fall av hotfulla incidenter mot medarbetare. Men att trygghetsarbetet nu växlas upp beror, enligt Patrik Karimi, på den negativa samhällsutvecklingen i stort.  I över 20 år har bolaget bland annat arbetat med social hållbarhet genom arbetssättet Relationsförvaltning, vilket nu får en än mer central roll.

– Genom Relationsförvaltning utgår vi alltid från platsens förutsättningar, behov och utmaningar och hittar relationer och samverkan mellan olika aktörer, såsom skolor, ideella organisationer, myndigheter och lokala eldsjälar. Vi genomför även flera olika aktiviteter som boendedialoger, festivaler, cykelservice, läxhjälp, spontanfotboll och stöttar i flertalet olika initiativ i våra områden, säger Patrik Karimi.

Aktiviteterna har även bidragit positivt till att stärka polisens roll, något som Patrik Karimi menar varit betydande då hyresgästerna i flera fall vänt sig till sin fastighetsvärd i stället för polisen för att anmäla ett brott.

– Våra hyresgäster har en oerhört god relation med fastighetsvärdarna, vilket ju är ovärderligt. Men det är viktigt att gränsdragningen mellan fastighetsvärdarnas och polisens roll är tydlig. Här är aktiviteterna ett naturligt forum för oss att prata om vikten av att anmäla direkt till polisen, samtidigt som områdespolisen själva kan delta för att stärka relationen till de boende.

Patrik Karimi, säkerhetsansvarig på Stena Fastigheter, ser vissa risker som särskilt angelägna för fastighetsbolag att rusta inför. Foto: Stena Fastigheter

Det finns vissa risker som Patrik Karimi ser som särskilt angelägna att som fastighetsbolag rusta inför. Förutom hotfulla situationer i allmänhet och våldsdåd i form av sprängningar och skjutningar, ser han en annan tilltagande risk: medarbetarnas, och särskilt fastighetsvärdarnas, utsatthet för utpressning.

– Vi har än så länge inte behövt hantera någon utpressning kopplat till vår personal, men vi har haft andra aktörer som jobbar på uppdrag av oss som har upplevt det. Det kan till exempel handla om att man har sett en öppen droghandel eller liknande.

Att medarbetarnas oro inför dessa risker har ökat är dock inget som Stena Fastigheter har upplevt, förutom vad gäller just inför eventuella sprängdåd.

– Det är en naturlig följd av den senaste tidens händelser, och vi tar all oro på allvar – oavsett dignitet. Märker vi att oron bottnar i något vi kan åtgärda här och nu, så gör vi en handlingsplan, säger Patrik Karimi.

Hur kan en sådan handlingsplan se ut?

– Är oron kopplad till just sprängningar, kan vi koppla in en privat hundsöksklubb som vi har inlett ett samarbete med. De söker av våra bostadsområden titt som tätt efter eventuella sprängladdningar, vapen eller narkotika. Och om en medarbetare visar oro för att vistas ensam i en fastighet eller om vår bedömning är att ensamarbete ska minimeras under en viss period, då ser vi till att man alltid är två eller att jag i egenskap av säkerhetsansvarig är med.

I flera av våra bostadsområden har vi bildat samverkansgrupper.

Utöver privata verksamheter har Stena Fastigheter även etablerat samverkan med flera offentliga aktörer, där de i flera områden ses veckovis för att uppdatera varandra om lägesbilden.

– I flera av våra bostadsområden har vi bildat samverkansgrupper med polis, socialtjänst, nattvandrare, trygghetsvärdar, räddningstjänst och trafikförvaltning. Jag skulle gärna se att vi hade det i alla områden, men det är en fråga om resurser, säger Patrik Karimi.

– Att vi tydligt visar att vi tar samhällsutvecklingen på allvar och försöker bidra till en tryggare framtid, det stärker oss som arbetsgivare och samhällsaktör, säger Marie Bergsgård, HR-chef på Stena Fastigheter. Foto: Stena Fastigheter

Trots att våldsdåden eskalerat har Stena Fastigheter inte märkt av ett minskat antal sökande till tjänster som fastighetsvärd hos dem. Men att bolaget jobbar aktivt med att utveckla såväl sitt trygghets- som sociala hållbarhetsarbete är samtidigt viktigt ur ett rekryteringsperspektiv och tillför värde till både företaget och medarbetarna, menar Marie Bergsgård som är HR-chef på Stena Fastigheter.

– Att vi tydligt visar att vi tar samhällsutvecklingen på allvar och försöker bidra till en tryggare och ljusare framtid, det stärker oss som arbetsgivare och samhällsaktör. Dagens arbetstagare tycker också i högre utsträckning att det är viktigt att arbetsgivaren genuint engagerar sig i sociala frågor, vilket vi har en lång historia av att göra.

Varje år jobbar Stena Fastigheter med flera pågående initiativ kring mångfald och inkludering. Det handlar bland annat om frågor som rör ungdomars framtidssyn, vikten av en meningsfull fritid samt utbildningar för att öka antalet kvinnliga fastighetsvärdar.

– Vi tror verkligen att vi som fastighetsbolag och stadsutvecklare kan fylla en funktion, en väldigt bra sådan också, när det kommer till dessa frågor, säger Marie Bergsgård.

Fastighetsägarnas trygghetskurs

Fastighetsägarnas trygghetskurs syftar till att ge medarbetare verktyg och metoder för att hantera hotfulla situationer, bemöta aggressivitet och fientlighet samt sätta tydliga gränser.

Kursen är en förinspelad online-kurs a´90 minuter med olika filmscener, intervjuer och samtal. Efter varje kursavsnitt följer ett mindre kunskapstest.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]