[ Annons ]

Arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och arbetsgivaren är ytterst ansvarig för en sund och säker arbetsmiljö. Här är några tips för att komma igång.
Publicerat 2 april, 2014

Skapa en sund arbetsplats – så kommer du igång

Arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och arbetsgivaren är ytterst ansvarig för en sund och säker arbetsmiljö. Här är några tips för att komma igång.

 

[ Annons ]

1. Bilda en grupp
Utse en grupp som är intresserade och driver arbetet. Få med hela företagsledningen och andra ansvariga. Bjud in representanter för fack, företagshälsovård och skyddsombud.

2. Bedöm risker
Gör en riskbedömning av verksamhetens olika delar. Ta fram särskilt utsatta delar av psykiska, tekniska och sociala förhållanden på arbetsplatsen som till exempel hög arbetsbelastning, ljud- och ljusförhållanden och hög sjukfrånvaro.

3. Dokumentera
Dokumentera riskbedömningen och gör en plan för vem eller vilka som ska ansvara för åtgärder och för uppföljning.

4. Handlingsplan
Ta fram en handlingsplan med ansvarsfördelning, åtgärdslista och när arbetet ska vara klart. Allvarliga risker ska åtgärdas på kort sikt.

5. Arbetsmiljöpolicy
Efter de första genomgångarna är det bra att ta fram en arbetsmiljöpolicy. Ledningen ska ange inriktningen på arbetet och verksamheten, hur arbetsförhållanden ska vara och vilka utvecklingsplaner som finns. Policyn bör även innehålla information om jämställdhet och utveckling av medarbetare. Annat innehåll kan vara ett ständigt pågående förbättringsarbete eller särskilda satsningar på friskvård med mera.

6. Utbilda chefer och arbetsmiljöansvariga
Se till att alla som har ett bestämt ansvar i arbetsmiljöarbetet är införstådda med uppgiften och har tillräcklig kompetens och befogenhet.

7. Delegera uppgifter
De som utses att ansvara för arbetsmiljön ska få en tydlig delegering av uppgifterna. Där ska det framgå vad ansvaret innebär, vilka arbetsområden som ligger inom ansvaret, samt vilka resurser som finns och befogenhet att lösa arbetsmiljöfrågor.

8. Skapa rutiner
Jobba för att arbetsmiljöfrågan ska bli en del av företagskulturen. Upprätta rutiner för hantering av arbetsmiljöfrågor, där det framgår hur en situation ska hanteras och vem som är ansvarig för åtgärder. Gör skyddsronder planmässigt eller när det finns särskild anledning. Utvärdera, involvera och åtgärda för en bra arbetsmiljö.

I skriften ”Checklista för arbetsmiljörond” som är framtagen av Fastigo, Fastighetsarbetsgivarna Almega och Fastighetsanställdas Förbund, kan du läsa om vad som gäller specifikt för systematiskt arbetsmiljöarbete i fastighetsbranschen. Skriften finns att ladda ner på Fastigos webbplats.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]