[ Annons ]

Fastighetsägare som eldar med olja riskerar att få böta om de inte byter till mer miljövänliga alternativ. Det är resultatet av en ny prejudicerande dom i Mark- och miljööverdomstolen. "Helt orimligt och högst märkligt", menar Stefan Ericson, fastighetsägare i Falun.
Publicerat 7 september, 2015

Dom kan stoppa alla oljepannor i fastigheter

Fastighetsägare som eldar med olja riskerar att få böta om de inte byter till mer miljövänliga alternativ. Det är resultatet av en ny prejudicerande dom i Mark- och miljööverdomstolen. "Helt orimligt och högst märkligt", menar Stefan Ericson, fastighetsägare i Falun.

Stefan Ericson, som äger industrifastigheter och bostadshus i Dalarna, fick 2014 ett föreläggande från Falu kommuns miljönämnd om att oljepannan i ett av bolagets industrihus måste skrotas och bytas ut till värmepump. Först ansåg miljöförvaltningen att fastigheten skulle kopplas till kommunens fjärrvärme.

[ Annons ]

Jag var först här i Falun med att installera luft- och bergvärme i husen, men förklarade för kommunen att i just denna fastighet finns inte de ekonomiska förutsättningarna.
Stefan Ericson, fastighetsägare i Falun

– Jag var först här i Falun med att installera luft- och bergvärme i husen, men förklarade för kommunen att i just denna fastighet finns inte de ekonomiska förutsättningarna. Den nuvarande hyresgästen har ett kontrakt som snart löper ut och jag vet inte om det blir förlängning. Att då investera en miljon kronor i en ny anläggning är en riskfylld affär, säger Stefan Ericson.

Planen för området är att det ska bli bostäder där i framtiden och då menar Stefan Ericson att värmepumpssystemet inte är till nytta.

Ärendet i Falu kommun gick vidare till Länsstyrelsen i Dalarna som tog kommunens parti och avslog Stefan Ericsons överklagan. Men i nästa instans, mark-
och miljödomstolen i Nacka, konstaterar man att det inte finns något generellt förbud mot oljeeldning och att utsläppet
från fastighetens panna är försumbart, samt att osäkerheten med framtida kontrakt skulle kunna göra investeringen bortkastad.

Falu kommun överklagade den domen till Mark- och miljööverdomstolen, sista instans i detta ärende. Där -håller man med om att oljepannan inte ger upphov till några lokala hälso- eller miljöproblem, men går ändå på kommunens linje att den ska ersättas av ett annat, mer miljövänligt system. I domen hänvisas till den så kallade hushållningsprincipen i miljöbalken. Den föreskriver att verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att råvaror och energi används så effektivt som möjligt så att förbrukningen minimeras.

 

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt på Stockholms universitet, ser domen som en signal till andra kommuner att de nu har möjlighet att använda miljöbalken i liknande ärenden där fastigheter har oljeeldning.

– Även relativt små verksamheter som denna och småhusägare med oljepanna bidrar till klimateffekten. Men när det gäller den senare kategorin kan det dock generellt sett vara svårare att ålägga dem att byta. Man ska alltid göra en avvägning mellan miljönyttan och kostnaden för åtgärden för att förvissa sig om att merkostnaden inte blir orimlig.

Jonas Ebbesson anser att det är bra att kommunerna använder miljöbalken också i klimatsyfte, men tycker att regeringen bör undersöka möjligheten att ta fram generella regler för hur och när en infasning till hållbara värmekällor ska införas.

– Som det är nu kan det slå orättvist beroende på vilken kommun som hanterar ett ärende.

 Fakta/ Så här lyder hushållningsprincipen i miljöbalken

Hänsynsregeln i 2 kap. 5 § miljöbalken ger uttryck för hushållningsprincipen.
Enligt bestämmelsen ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
I första hand ska förnybara energikällor användas.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller- kraven ibland annat 2 kap. 5 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]