[ Annons ]

Det är i anslutning till Mittuniversitetets campusområde man vill bygga studentbostäder. Foto: Sandra Pettersson
Publicerat 20 december, 2021

Dom i HD ger markägare rätt

Ett färskt avgörande i Högsta domstolen klargör att markägare har rätt att överklaga upphävd detaljplan.

I Sundsvall vill Svenska Studenthus, som är ett dotterbolag till K2A, uppföra studentbostäder i närheten av campusområdet. Enligt den detaljplan som Sundsvalls kommun antagit finns möjligheten att uppföra studentbostäder på området. Men eftersom det också är ett grönområde som även ligger inom strandskyddat område överklagade ett flertal av de närboende detaljplanen.

Mark- och miljödomstolen i Östersund ansåg att kommunen inte i tillräcklig omfattning hade beaktat strandskyddets intressen och upphävde därför detaljplanen. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av både kommun och markägare. Där avvisades markägarens överklagande och kommunen lämnades inte prövningstillstånd. Svenska Studenthus överklagade beslutet till Högsta domstolen.

[ Annons ]

Pia Pehrson, på Foyens advokater, har följt ärendet noggrant och menar att utgången är viktig för markägare som aktivt vill bidra till stadsutveckling.

– Som fastighetsägare inrättar man sig efter att en detaljplan ska kunna genomföras. Då får det såklart väldigt stora konsekvenser om den plötsligt går upp i rök och inte längre gäller. Det är utifrån ett sådant resonemang som Högsta domstolen resonerar att man då också måste ha rätt att överklaga ett upphävande. Det ligger i linje med en mer modern syn där fastighetsägare ska kunna ta egne initiativ och drivasjälv driva på fastighetsutveckling, säger Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyens advokater.

I målet ”Ö 5870-20 Byggrätten vid campus” sammanfattar Högsta domstolen sitt resonemang: ”Ett detaljplanebeslut kan därför ge en markägare – vars möjlighet att använda sin mark beror av att planen består – ett skyddsvärt intresse av att kunna överklaga en domstols avgörande som innebär att planen ändras eller upphävs.” 

Viktigt att notera är att själva sakfrågan i Högsta domstolen inte handlar om man kommer att få bygga eller inte, utan enbart rätten att överklaga. Det ärendet hänvisas nu tillbaks till Mark- och miljööverdomstolen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]