Publicerat 3 juli, 2020

Diös förvaltningsresultat sjönk med 11 procent i andra kvartalet, substansvärdet steg (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Diös redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet. Substansvärdet steg samtidigt. Bolaget rapporterar minskad nettovinst.

De totala intäkterna steg till 450 miljoner kronor under andra kvartalet (464), en minskning med 3,0 procent mot föregående år. Hyresintäkterna sjönk till 363 miljoner kronor (382) medan serviceintäkterna var 77 miljoner kronor (82) och övriga intäkter 10 miljoner kronor (0).

Driftnettot uppgick till 299 miljoner kronor (315), en minskning med 5,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 229 miljoner kronor (257), en minskning med 10,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 75 miljoner kronor (329). Här ingår värdeförändring på fastigheter med -153 miljoner kronor (71) och värdeförändring på räntederivat med -1 miljon kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 57 miljoner kronor (263). Resultat per aktie hamnade på 0,42 kronor (1,93), vilket innebär en minskning med 78,2 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg til 73,80 kronor per aktie (68,70) per den 30 juni.

Resultatet har påverkats av covid-19-pandemin. Hyresrabatter av engångskaraktär kopplat till det statliga hyresstödet har påverkat förvaltningsresultatet med -24 miljoner kronor och uthyrningsgraden med -3 procentenheter. Konstaterade konkurser är relativt få och motsvarar cirka 7 miljoner kronor i årshyra och kommer främst från verksamheter inom sällanköpshandel

- Våra projekt fortgår enligt plan och skapar förutsättningar för att, bland annat, möta både ökad efterfrågan av moderna kontor och bostäder i våra städer. Uthyrningsverksamheten går fortsatt bra med en efterfrågan som, efter en svag april, kommit tillbaka starkt. Den genomsnittligt kontraktstiden har ökat till 3,9 år. Nettouthyrningen, som inkluderar konkurser, uppgår till -2 miljoner kronor, vilket jag anser reflekterar en generellt god efterfrågan på vår marknad, och speciellt eftertraktat är centralt belägna kontor med hög kvalitet, kommenterar vd Knut Rost i delårsrapporten.

Värdeförändringarna är till allra största delen drivet av lägre inflationsantaganden. Uthyrningar inom främst kontor, där vakanserna fortsätter minska och hyrorna stiger, påverkar värdet positivt medan de långsiktiga marknadshyrorna för viss handel har justerats ner. Förändringarna i avkastningskrav har varit marginella.

- En tydlig trend är stigande hyror för kontor med hög kvalité i centrala lägen. Löptiden för kontorsuthyrningar är för närvarande mellan 3-10 år, fortsätter Knut Rost.

Diös, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter450464-3,0%
Driftöverskott299315-5,1%
Förvaltningsresultat229257-10,9%
Resultat före skatt75329-77,2%
Nettoresultat57263-78,3%
Resultat per aktie, kronor0,421,93-78,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor73,868,77,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]