[ Annons ]

Publicerat 12 juni, 2013

H+ ska lyfta Helsingborg

Helsingborg har som många andra orter drabbats av sämre konjunktur och arbetslöshet. Förhoppningarna står till att H+området ska utveckla staden vidare.

 

[ Annons ]

Näringsliv
Med 13?000 registrerade företag har Helsingborg ett diversifierat näringsliv. Arbetslösheten är dock relativt hög – i mars var 11 procent öppet arbetslösa eller ingick i program med aktivitetsstöd. För ungdomar uppgår denna siffra till nästan 20 procent.

Med sitt goda läge får logistiksektorn stor betydelse för Helsingborgs näringsliv. Tillsammans med tio omkringliggande kommuner har man bildat Helsingborg Business Region i syfte att stärka och utveckla näringslivet i området.

H+området väntas få en mycket stor betydelse för stadens utveckling. Det före detta hamn- och industriområdet ska omvandlas till en levande stadsdel som ska knyta ihop centrum med södra Helsingborg. Söder-tunneln, ett delprojekt som är avgörande för den fortsatta utvecklingen inom området, innebär att järnvägen söder om Knutpunkten grävs ner i en tunnel. Projektet har blivit försenat på grund av ökade kostnader.

Kontor
Nyproduktionen av kontor är mycket låg i Helsingborg, och har varit så under många år, vilket har lett till låga vakanser. Efterfrågan har generellt minskat något men marknaden bedöms i stort sett vara i balans. Trots låg vakans har marknads-hyrorna inte ökat nämnvärt under det senaste året. Även direktavkastningar har varit, och bedöms fortsatt vara, oförändrade. Metropol är ett pågående projekt som uppförs av Midroc och ska resultera i 29 000 kvm lokalyta, varav 5 500  kvm kontor. I centrala Helsingborg, där behovet av moderna kontorslokaler är stort, finns intressanta utvecklingsmöjligheter på Ångfärjetomten och i Knutpunkten.

Handel
Väla Centrum är med sina 180 butiker och 72 000?kvm ett av de större köpcentrumen i Sverige och har under de senaste åren genomgått en omfattande expansion och uppfräschning. Det resulterade i att Väla under våren utnämndes till ”Nordens bästa köpcentrum” på grund av sin goda butiksmix och moderna miljö. Utvecklingen av Väla, och övrig externhandel som Ikea, har dock påverkat cityhandeln negativt. Kullagatan är fortfarande en attraktiv gågata med en mix av butiker, caféer och restauranger, men bristen på parkeringsmöjligheter gör att man tappar mark gentemot Väla. Trots det är hyresnivåer och vakanser fortsatt stabila i city. På Söder har dock utvecklingen gått sämre.

Rikshem köpte i april bostadshus med 109 lägenheter. Priset uppskattat till cirka 12 800 kr/kvm.

Bostäder
Befolkningsökningen har varit nästan en procent per år sedan 2000 och vid årsskiftet bodde 132 000 personer i Helsingborg. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder har Helsingborgs stad tecknat avsiktsförklaringar med olika exploatörer som Skanska, Wallenstam och Peab. Överenskommelsen med Skanska innebär att bolaget åtar sig att uppföra 100 nya bostäder per år under sex år, företrädesvis hyresrätter. Från kommunens sida ligger fokus på att effektivisera tiden från planläggning till bygglov för att kunna hålla aktuella tidplaner.
För att finansiera nyproduktion har kommunala Helsingborgshem för avsikt att sälja cirka 700 lägenheter. Ett pågående profilprojekt är ”Höjdpunkten” i Närlunda som med sina 22 våningar blir Helsingborgs högsta hus.

Investeringsmarknad
Investerarmarknaden i Helsingborg, såväl vad avser volym som antal transaktioner, har varit mycket låg det gångna året, särskilt för kommersiella fastigheter. Bostadsfastigheter har varit fortsatt attraktiva och även på lager- och industrimarknaden har det varit en relativt god aktivitet. Köpare och säljare är främst lokala och regionala aktörer. Direktavkastningskraven bedöms överlag vara stabila.

På kontorsmarknaden bedöms direktavkastningskrav ner mot 6,5 procent vara marknadsmässiga för de mer attraktiva objekten. För de bästa objekten kan direktavkastningskraven ligga så lågt som tre procent.

Slutsats
Stor betydelse för ortens näringsliv och fastighetsmarknad är H+områdets utveckling. Bostadsbristen är påtaglig men Helsingborgshems ambition om att öka sin nyproduktion och de avsiktsförklaringar som tecknats med olika privata aktörer väntas leda till ett ökat byggande under kommande år.

Efterfrågan på moderna kontorslokaler är god, men utbudet är begränsat. Även äldre och välunderhållna kontorsfastigheter har goda möjligheter att bibehålla sin konkurrenskraft när nyproducerade lokaler kommer ut på marknaden.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]