Publicerat 11 augusti, 2020

Delarka Holding kallar till extra stämma den 27 augusti

Aktieägarna i Delarka Holding kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti i Stockholm.

Bakgrunden är att i april 2020 slutfördes försäljningen av bolagets enda dotterbolag Delarka Fastighet. Del av den kontanta försäljningslikviden skiftades ut till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenförfarande beslutat av årsstämman 2020. Efter återbetalning av del av den säljarkredit som bolaget lämnade till köparen av Delarka Fastighet har ytterligare 100 miljoner kronor av försäljningslikviden blivit tillgängligt för bolaget.

Föreslagen minskning av aktiekapitalet kräver tillstånd från Bolagsverket. Innan Bolagsverket lämnar tillstånd till minskningen av aktiekapitalet ska Bolagsverket kalla bolagets borgenärer. Om ingen borgenär motsätter sig ansökan om minskning av aktiekapitalet inom två månader från kallelsen ska Bolagsverket ge bolaget tillstånd att verkställa minskningsbeslutet.

Styrelsen har för avsikt att kalla till en ny extra bolagsstämma att hållas när tillstånd att verkställa minskningsbeslutet har erhållits, för att besluta om ett automatiskt inlösenförfarande varigenom de 100 miljoner kronor kan skiftas ut till bolagets aktieägare. Förutsatt att ingen borgenär motsätter sig ansökan om minskning av aktiekapitalet och den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas sådan inlösen kunna ske i slutet av november eller under december 2020.

Vidare föreslås stämman besluta om extra styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma. Det extra arvodet är avsett att kompensera för omfattande extra insatser i samband med försäljningen av bolagets enda dotterbolag Delarka Fastighet och de efterföljande åtgärder som har behövt vidtas till följd av försäljningen, och baseras på det antal extra styrelsemöten som respektive styrelseledamot har deltagit i under processen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]