Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer
Publicerat 26 mars, 2024

Allmännyttiga Mimer: ”Treparten skapar oreda”

Årets hyresförhandlingar har gnisslat rejält. Så också i Västerås där Mikael Källqvist, vd på det kommunala bolaget Mimer, nu vill att Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen ska redovisa varför resultatet egentligen blev som det blev.

Inför 2023 års förhandling så avtalade hyresmarknadens parter om hur årsförhandlingarna om hyresjustering ska genomföras. Detta avtal, som kallas trepartsöverenskommelsen, gav hopp om att vi som förhandlar hyrorna skulle få en gemensam syn på varför hyrorna ska justeras och på vilken fakta förhandlingarna ska grundas. 

Min uppfattning är att det i grunden är ett bra avtal som har förtydligat parternas gemensamma syn på hur hyrorna ska förhandlas. Men tyvärr har trepartsöverenskommelsen skapat större oreda än det var innan avtalet slöts. 

[ Annons ]

Problemet är att den har använts, alternativt tolkats, av Allmännyttan och Hyresgästföreningen på ett sätt som jag inte förstår. 

Avtalet innehåller en sammanvägning i tre steg;

1. Den allmänna kostnadsutvecklingen

I det första steget ska utvecklingen av företagsrelaterade kostnader, i stort, på den aktuella orten specificeras.

2. Lokala förutsättningar

I steg två ska den allmänna kostnadsutvecklingen på orten stå i relation till fastighetsföretagens behov av en långsiktigt rimlig avkastning, bibehållen kvalitet och underhållsnivå över tid.

3. Hyresgästernas intresse

I det tredje steget ska samma utveckling relateras till hyresgästernas behov av en rimlig och förutsägbar hyresjustering.

Hur dessa tre förhandlingssteg ska genomföras finns noggrant angivet i en vägledning som parterna gemensamt tagit fram. Utifrån vad som sägs i denna vägledning har steg ett och två i Mimers förhandling gett ett utfall på 12,3 procent 2024.

Så långt var bägge parter överens. Men när det gäller steg tre hade Mimer och Hyresgästföreningen olika tolkning av, och var så långt ifrån varandra att förhandlingen hänsköts till hyresmarknadskommittén, som består av fyra personer, två från Allmännyttan och två från Hyresgästföreningen.

Det måste till större tydlighet och transparens om trepartsöverenskommelsen ska vara fortsatt trovärdig.

I vägledningen talas det om något lägre eller högre hyra på grund av KPI, BNP och inflation. Nu används den till att mer än halvera utfallet av kostnadsutvecklingen och företagens behov av rimlig avkastning.

Tyvärr har Allmännyttans företrädare i hyresmarknadskommittén godtagit detta synsätt och deltagit i beslutet att Mimers hyra 2024 ska justeras med 5,25 procent.

Att hyresgästernas intresse ska väga så mycket tyngre än kostnadsutvecklingen, rimlig avkastning och underhållsnivå kan enligt min åsikt inte vara annat än en vantolkning av överenskommelsen.

Vid införandet av trepartsöverenskommelsen 2022 fanns en lokal oenighet mellan Hyresgästföreningen och det kommunala allmännyttiga fastighetsbolaget, om hur den skulle tolkas. Inför årets förhandling tog parterna därför centralt fram en vägledning som är handfast och bra.

Jag utgår ifrån att vägledningen har använts när Mimers hyra sattes av hyresmarknadskommittén. Därför vänder jag mig nu till Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta och Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen. Vänligen redovisa hur utfallet för Mimers del, med två decimalers exakthet, blev 5,25 procent 2024 utifrån den vägledning ni tagit fram. 

Jag ser fram emot att se uträkningen och viktningen av olika intressen så att vi inför nästa års förhandling får kunskap om hyresmarknadskommitténs tolkning av avtalet.

För Mimers del är det helt avgörande att veta vad vi har att förhålla oss till för att kunna bedriva en sund affär. Men i ett större perspektiv menar jag att det måste till större tydlighet och transparens om trepartsöverenskommelsen ska vara fortsatt trovärdig.

Tack på förhand!

Mikael Källqvist

VD Bostads AB Mimer

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]