[ Annons ]

Publicerat 7 december, 2011

Säg upp avtalen med Hyresgästföreningen

Värna om hyresrätten genom att omgående säga upp avtalen med hyresgästföreningen, skriver Lars Lindén, Styrelseledamot i Fastighetsägarna Stockholms lokalavdelning ”Norra Länsavdelningen” i sitt debattinlägg. Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige och Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm menar att de strategiska besluten dock måste vila på en kliniskt rationell analys.

Vi fick en ny hyreslag som skulle ge hyresrätten nya förutsättningar. Vi privata skulle vara med och sätta hyran och efter erfarenhet från flera kommuner i främst södra Sverige skulle hänsyn allt mer tas till bland annat bostadens läge. Vad händer år två av denna nya lagstiftning – jo Hyresgästföreningen säger helt enkelt upp den uppgörelse ”Stockholmsmodellen” som var en av grundpelarna för att parterna landade i ett tämligen gemensamt ställningstagande av den nya lagen.

[ Annons ]

Hyresgäströrelsen har tolkat begreppet ”affärsmässighet” i nya lagen som ett nollsummespel. Min fråga är – om affärsmässiga principer är nollsummespel – vem bekostar då underhåll och ger utrymme för finansiell trygghet hos fastighetsägarna? Hyresgästföreningen ser alltid till att någon annan ska ta ansvaret aldrig de boende själva.

Dagens hyresförhandlingar är byggd på en ombudsmannaorganisation. Det är inte fastighetsägaren och inte en boende som kommer överens om boendekostnaden, det gör ombudsmän. Då kommer huvudfrågan ofta i bakgrunden. De som vill ha bostad även om man har råd får ingen för ombuden vill förhandla. Dessutom är det ett förhandlingssystem som byggde på subventioner från det allmänna som togs bort redan då Socialdemokraterna satt vid makten. Det enda som finns kvar av reglering är intäkten det vill säga hyra, mycket märkligt.

Det är nu dags att värna om hyresrätten, och ge den rimliga förutsättningar inte bara för redan stora fastighetsaktörer utan även nya hyresvärdar på marknaden som ska kunna leverera bra bostäder till rätt kostnad, på en affärsmässig grund.

Detta kan ske först om vi privata fastighetsägare tar bladet från munnen och:

– säger upp förhandlingsordningen så vi verkligen får förhandla med våra enskilda boende.
– säger upp avtalet som innebär att vi ska kassera in hyresgästföreningens intäkter.
– försvarar frågan att hyran måste sättas på nya premisser med nya lagen som grund.

Varför förhandla varje år? Vem vinner på det, jo ombudsmännen och hyresgästföreningen. Vi får aldrig numer hyresändringar från 1 januari på grund av förhandlingar som drar ut på tiden men våra kostnader stiger alltid från årsskiftet. Dags att sätta index på hyran och möjliggöra att de som vill förhandla får göra detta men de som anser sig rimligt nöjda med hyresnivån ökar sin hyra med index som i nästan alla andra branscher. I stort alla kostnadsregleringar sker vid nyår utom hyran

Vad gör då vår egen organisation Fastighetsägarna?  Ja det frågar sig allt fler av medlemmarna, inte bara i Stockholm.  Vid allt fler sammankomster och olika fastighetsforum upplevs en stor frustration till att våra företrädare och tjänstemän är för flata ”för att de vill vara politiskt korrekta”. Hur politiskt korrekta är vår motpart?

Det är dags att visa att vi värnar om hyresrättens framtid och jag hoppas att vi omgående agerar kraftfullt. Säg omgående upp avtalen med hyresgästföreningen så vi får en riktig konsumentkontakt och att vi bryter ett uråldrigt ombudsmannasystem med ett verklighetsanpassat.

Lars Lindén, Styrelseledamot i Fastighetsägarna Stockholms lokalavdelning ”Norra Länsavdelningen”

 

Svar: Besluten måste vila

på en rationell analys

 

Vi känner samma frustration och ilska som Lars Lindén över att hyresregleringen har tillåtits att slå sönder hyresmarknaden bland annat i Stockholmsregionen.  Fastighetsägarna har år efter år arbetat för att förmå politiker att ge hyresrätten en rimlig chans att utvecklas. Idag inser de flesta politiker kopplingen mellan hyressättningen och de fundamentala problemen som finns på hyresmarknaden. Det som dock saknas är pedagogisk förmåga och politiskt mod. Därför var vår bedömning, och alltjämt är, att det inte fanns politiska förutsättningar att få en bättre reform än den vi fick för snart ett år sedan. Det är uppenbart att den borgerliga regeringen dels hoppades att reformen skulle räcka till för att skapa en fungerande hyresmarknad, dels, och framförallt, att man genom längre gående reformer skulle riskera politiska problem.

Enligt vår mening är slopandet av de kommunägda bostadsföretagens hyresnormerande roll och kravet på affärsmässighet hos dessa företag trots allt viktiga pusselbitar för att skapa en mer normalt fungerande marknad. Men reformen byggde entydigt på det kollektiva systemet och dess genomförande överläts i stora delar till parterna på hyresmarknaden, allt i enlighet med ”den svenska modellen”. En svaghet med denna form av lagstiftning, som blir särskilt tydligt i vårt fall, är att den inte ställer sådana krav på parterna som gör att de goda idéerna kan genomföras, när ena parten säger nej.

Och vår motpart förefaller inte intresserad av förändringar. Avhoppet från Stockholmsmodellen är ett exempel på detta. Absurda analyser av vad begreppet affärsmässighet står för är ett annat. Det sägs ibland att det kollektiva systemet har fördelar, men aldrig har dess nackdelar varit så tydliga som nu.

Det är i ljuset av denna problematik som uppsägning av förhandlingsordningar, avtal om hyressättningsavgifter och andra diskussioner om motpartens maktposition måste ses. Om den politiska vägen är stängd för närvarande, så kan vi kräva vilka lagändringar som helst. Men inget kommer att hända. Det som ska hända måste vi göra själva. I det arbetet kan ilska och frustration ge oss mycket energi. De strategiska besluten måste dock vila på en kliniskt rationell analys.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Christer Jansson
, vd Fastighetsägarna Stockholm

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]