[ Annons ]

Publicerat 19 februari, 2021

Debatt: ”Ofta saknas nödbelysning helt”

Pandemin har riktat ljuset mot att förebygga potentiella krissituationer. Ett område som glömts bort är tillsynen av nödbelysning menar Belysningsbranschens Ronnie Bergdahl och Mikael Castanius.

Vi befinner oss just nu i den kanske största krisen i modern tid. Utöver pandemins påverkan i samhället har fler bristområden, exempelvis äldrevården blottats. Det finns naturligtvis många andra områden där potentiella krissituationer lätt kan uppstå. Ett som är bortglömt är de många lokaler med bristande och icke-fungerande nödbelysning. Här behövs nu åtgärder som leder till att det regelverk som finns, verkligen följs. 

I Sverige finns ett stort antal arbets- och offentliga lokaler som ska vara utrustade med tydlig och välfungerande nöd- och hänvisningsbelysning så att vi kan försäkra oss om att minimera skadorna i händelse av brand, strömavbrott, terrorhot och andra situationer som kräver utrymning. Det handlar om lokaler där barn och vuxna vistas dagligen, till exempel skolor, arbetsplatser, hotell, shoppingcenter, idrottshallar och evenemangslokaler.

[ Annons ]

Belysningsbranschen har tidigare genomfört stickprovskontroller om hur situationen ser ut i offentliga lokaler när det gäller nödbelysning. Vi har tittat på om den befintliga nödbelysningen fungerar och om fastighetsägarnas respektive myndigheternas tillsyn fungerar. Resultatet är nedslående. Alltför ofta saknas nödbelysning helt eller är fel utformad eller ur funktion. Orsaken är att fastighetsägarna inte utför den kontroll och underhåll som krävs och att myndigheterna inte utövar den lagstadgade tillsynen i tillräcklig omfattning.

 Det finns ett regelverk för underhåll av nödbelysning. Dock finns det stora brister på hur och om det ens görs. Både Arbetsmiljöverket och Boverket kräver att nödbelysningsutrustning kontrolleras efter tillverkarens anvisningar. Belysningsbranschens leverantörer förhåller sig till Svensk Standard som säger att nödbelysning ska funktionstestas (1 min) en gång i månaden och att ett urladdningstest (60 min) ska utföras en gång per år. Är det en centralmatad anläggning ska dessutom aggregatets indikeringar kontrolleras visuellt dagligen. Ofta sker dessa tester automatiskt genom produktens funktioner, men felindikationerna därifrån behöver tas om hand på ett bättre sätt än nu. Alltför många anläggningar saknar fungerande nödbelysning och har därmed inte en säker utrymning.

 Det är nu sannolikt viktigare än någonsin tidigare att säkerställa att konsekvenserna av att stora olyckor inte drabbar vårt samhälle och därmed måste ansvariga myndigheter ta sitt ansvar! Tillsynen av nöd- och hänvisningsbelysning i offentliga lokaler och andra fastigheter måste prioriteras av Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Samtidigt måste krav ställas på landets fastighetsägare. Ett förslag är att införa en årlig så kallad rapporteringsplikt avseende underhåll av nöd-och hänvisningsbelysning liknande den som idag finns för ventilationskontroll (OVK). 

Ronnie Bergdahl, ordförande Belysningsbranschen nödbelysningsgrupp

Mikael Castanius, vd för Belysningsbranschen

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]