Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 31 maj, 2017

”Branschen utsätts för hårt styrda utredningar” 

Utredningarna haglar tätt över fastighetsbranschen just nu. För många, för snäva och för instruerade i förväg menar Lennart Sten, som efterlyser mer deltagande och dialog mellan bransch och politik.

Fastighetsbranschen är just nu utsatt för en slags offensiv från politiken. Vi ser alltfler initiativ från lagstiftaren för att försämra fastighetsbranschens villkor. Det finns en uppfattning som under en längre tid smugit sig fram, den att fastighetsbranschen tål en högre beskattning och också kan behandlas mer negativt än andra sektorer i näringslivet. Detta har lett till att det tillsatts ett flertal utredningar med inriktning mot fastighetsbranschen direkt, där alla företag berörs.

[ Annons ]

Exempel på sådana utredningar är paketeringsutredningen, en departementsutredning som tittar på implementeringen av Anti Tax Avoidance Directive (ränteavdragsbegränsningar) samt utredning som avser att styrka bostadshyresgästernas ställning (Agneta Börjessons hyresgästsutredning). Fler åtgärder är på gång.

Vad avser det politiska utredningsväsendet så finns det två tydliga trender. Dels att utredarna får så kallade medskick, det vill säga noga instrueras vad det förväntade resultatet är av utredningen. Inte som man kan förvänta sig i all annan typ av undersökning, inte minst inom den akademiska världen, en objektiv bedömning som ser till alla delar och parter.

Styrningen av utredningarna är olycklig och leder till att utredningarna får en lägre kvalitet och att konsekvensanalysen, som är kärnan i en utredning, ibland blir mycket bristfällig, särskilt när konsekvenserna av ett önskat resultat leder till olyckliga effekter.

Vi ser också att utredningarna sker i skilda stuprör.

Vi ser också att utredningarna sker i skilda stuprör. Det vill säga en liten fråga i taget utreds för sig utan en sammantagen bild av den totala påverkan på en bransch. Detta riskerar att leda till att en bransch kan drabbas mycket hårt om flera förslag genomförs vart och ett för sig. Så kan till exempel bli fallet om ränteavdragsbegränsningar genomförs samtidigt med paketeringsutredningen.

Fastighetsbranschen riskerar att bli kraftigt överbeskattad. I konsekvensanalysen i paketeringsutredningen borde effekterna av ett genomförande belysts samtidigt som ränteavdragsbegränsningar genomförs – det för att ge hela bilden till beslutsfattarna.

Lennart listar:

 

Populismen

När ska den ostrukturerade populismen tappa farten?

Skattehöjningar 

Behövs alla föreslagna skattehöjningar när statskassan går med 85 miljarder i överskott?

Hyresregleringar 

Ett sätt att ödelägga en stad är militärt våld, en effektivare väg är hyresregleringar.

I det pågående vangrepp som just nu riktas mot fastighetsbranschen behövs en stark gemensam organisation för fastighetsägandet. Fastighetsägarna har traditionellt varit en mycket stark intresseorganisation. För att på ett bättre sätt kunna företräda den samlade branschen behöver vi dock bli en aktiv näringslivsorganisation som fullt ut deltar i samhällsbygget.

Fastighetsägarna Sverige har inlett ett arbete för att genomföra en förändring för att bli en aktiv samhällsaktör i syfte att på ett bättre sätt företräda våra medlemmar. Med ett långsiktigt arbete kan vi bli mer effektiva i att förklara fastighetsägandets villkor och roll i samhället. Vägen dit kräver dock verklig förändring. Mer deltagande och dialog än konfrontation.

Lennart Sten

vd, Svenska Handelsfastigheter samt ordförande för Fastighetsägarna Sverige.

 

 

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]