[ Annons ]

Under våren väntas Peab och Volito påbörja uppförandet av ”The Point” i Hyllie. Projektet avser 20 000 kvadratmeter, i huvudsak kontor, fördelat på 29 våningar.
Publicerat 12 maj, 2017

Bra tryck i allt utom handeln

Fastighetsmarknaden i Malmö är stark. Det är framförallt en stark efterfrågan på bostäder. I handeln finns en viss överetablering.

Näringsliv | Malmö har gått från industristad till kunskapsstad. Till 2018 får Malmö Högskola universitetsstatus vilket väntas ge ytterligare skjuts åt stadens näringsliv. Till de företag som på senare tid valt att etablera sitt huvudkontor i Malmö hör Findus.

[ Annons ]

Ikea, som är en av stadens största privata arbetsgivare, har fortsatt att expandera i Malmö. Arbetslösheten är emellertid fortsatt hög, betydligt högre än riket i stort.

Kontor | Efterfrågan på kontorsmarknaden är god i området kring centralstationen och Universitetsholmen, samt Hyllie. Hyllie har på kort tid ”tagit över” från Västra Hamnen och Centrum som det främsta a-läget i Malmö. Det är främst moderna, flexibla/ yteffektiva och miljöriktiga lokaler som efterfrågas. Närhet till allmänna kommunikationer och god infrastruktur är viktigt. Likaså god teknisk standard avseende ventilation och värme/kyla. Hyrorna har generellt utvecklats positivt under senare år, även om B- och C-lägen inte har utvecklats lika starkt som CBD och A-läge. Det relativt stora tillskottet av nyproduktion har hållit tillbaka hyresutvecklingen något. Vad gäller vakanser bedöms dessa överlag ligga kring långsiktiga nivåer för respektive delmarknad. Det finns viss risk för att planerad nyproduktion under kommande år medför ett större lokaltillskott än vad som kommer att efterfrågas med högre vakanser till följd.

Handel | Hyresmarknaden för butikslokaler har under de senaste åren varit svag. Detta gäller särskilt för city-butikerna där det finns ett antal lediga lokaler, även längs gågatan som får ses som Malmös bästa butiksläge (möjligen undantaget köpcentrumet Emporia i Hyllie). Konkurrens från e-handel samt Malmös många ny-, om- och tillbyggda köpcentrum är stor vilket bedöms medföra fortsatt press på butiksmarknaden i city framöver med lägre hyresnivåer och/eller ökande vakanser till följd. Även de olika köpcentrumen känner av konjunkturen och konkurrensen.

Bostäder | Under de senaste tio åren har det i genomsnitt byggts cirka 1 300 bostäder per år. Ser man till den prognostiserade befolkningsökningen behöver det däremot byggas drygt 2 600 bostäder per år för att upprätthålla nuvarande hushållsstorlek. För närvarande är takten hög. Under 2016 påbörjades drygt 3 100 bostäder och under 2017 väntas ytterligare 2 700 bostäder påbörjas. Vidare finns det nästan 9 000 bostäder i byggklara detaljplaner, både på kommunal och privat mark.

Investeringsmarknad | Under 2016 noterades rekordnivåer då Skanska avyttrade två nyuppförda kontorfastigheter. Marknaden har hittills under 2017 varit avvaktande, men transaktionsaktiviteten väntas ta fart igen under året. Direktavkastningskraven väntas emellertid i huvudsak vara stabila. Bostadsfastigheter inom de så kallade miljonprogramsområdena upplever ett stort intresse från marknaden, mycket tack vare den potential som finns att genom renoveringar såväl öka intäkterna som minska kostnaderna. Den höga transaktionsaktiviteten väntas hålla i sig, men potentialen för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav bedöms som begränsad.

Thomas Green, NAI Svefa

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]