Magdalena Andersson med nådiga luntan. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Publicerat 21 september, 2020

BP 2021: Ris och ros från branschen

Årets budgetproposition har stort fokus på återhämtning och nystart efter coronapandemin. I fastighets- och byggbranschen råder dock blandade meningar om regeringens satsningar.

Fastighetsägarna tycker att regeringens budgetproposition för 2021 inte innehåller några större överraskningar. Det har redan framkommit att Fastighetsägarna är positiva till dubbleringen av effektgränsen för solceller.

– Fastighetsägarna kommer fortsatt driva frågan om att Sverige, likt flera andra europeiska länder, ska ta bort beskattning av egenkonsumerad förnyelsebar energi helt, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till den samlade budgeten.

[ Annons ]

I budgetpropositionen höjs anslaget för investeringsstödet från nuvarande 7,5 till 9,3 miljarder kronor 2021 och anslaget ökas med 1,1 miljarder kronor 2022 och med 1,9 miljarder kronor 2023. Fastighetsägarna menar dock att förstärkningen av investeringsstödet för hyres- och studentbostäder behöver bli mer träffsäkert för att uppnå en god social bostadspolitik.

– De som flyttar in i bostäder som byggs med investeringsstöd är inte de som är i störst behov av stöd. För de som är längst från bostadsmarknaden behövs andra lösningar. När regeringen nu ändå väljer att gå vidare med stödet är det viktigt att utforma reglerna så att det blir mer träffsäkert. Vi är gärna med och bidrar i det arbetet, säger Anders Holmestig.

Läs mer om Fastighetsägarnas syn på dubbleringen av effektgränsen för solceller och investeringsstödet

Byggföretagen menar att satsningarna kommer innebära ett större behov av att öka bostadsbeståndet och järnvägskapaciteten. 

– Tillskotten till energieffektivisering, renovering och järnvägsunderhåll är viktiga. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Samtidigt är vi snart 11 miljoner invånare. Det innebär ett stort behov av hundratusentals nya bostäder och ökad kapacitet på järnvägen, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. 

I budgetpropositionen satsas även på ökade medel till yrkesvux och yrkeshögskolan. Rasmusson är positiv till satsningarna, som hon hoppas tillfaller bristyrken inom bygg- och anläggning. Dock behöver rot-avdraget satsas mer på, anser Rasmusson.

– Tyvärr saknas en återställare av rot-avdraget. Det bör återställas till 50 procent av arbetskostnaden och på sikt höjas till 75 procent. Rot är en sysselsättningsmotor med goda möjligheter att ge extra bränsle till återstarten av Sverige, säger Rasmusson.

NCC ställer sig positivt till regeringens budget, som de menar innebär ett nytt stöd för renovering av det befintliga byggnadsbeståndet. 

– Det är mycket välkommet att regeringen och januaripartierna inrättar ett nytt stöd för renovering av det befintliga byggnadsbeståndet. Genom detta stöd kan åtgärder som är positiva både i klimatarbetet och för de boende sättas igång. Dessutom kommer det att skapa nya arbetstillfällen. Sannolikt behöver stödet vara ännu mer omfattande eftersom arbetet både med renovering och energieffektivisering är mycket eftersatt, men detta är en början, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC.

Därutöver ser NCC regeringens ökade satsningar på uppgraderingen av de kommunala avloppsverken som viktig, och förslagen om ytterligare resurser till Energimarknadsinspektionen välkomnas. 

Till skillnad från Fastighetsägarna och byggbranschens representanter är Hyresgästföreningen positiva till regeringens förstärkning av investeringsstödet till hyres- och studentbostäder. 

– Det är viktigt att politiken skapar långsiktiga förutsättningar för ett bostadsbyggande till rimliga hyror. Att regeringen föreslår ett investeringsstöd på två miljarder är ett välkommet steg i rätt riktning, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. 

Samtidigt föreslår Hyresgästföreningen fler åtgärder för att trygga bostadsförsörjningen i framtiden, såsom att främja konkurrens, innovation och industrialisering i byggsektorn och att slopa införandet av marknadshyror i nyproduktionen. 

Sveriges Allmännytta är inne på samma linje som Hyresgästföreningen. 

– Budgetpropositionen för 2021 innehåller förslag som är positiva för hyresrätten, men det krävs fler åtgärder, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Enligt Nordstrand kan anslaget som är avsett till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utemiljöer bidra till en klimatsmart upprustning av miljonprogramsområdena, om det utformas på rätt sätt.  

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande på Sveriges Ingenjörer, anser att forskning och utveckling är en grund för nystart i både näringslivet och offentlig sektor efter pandemin. 

– Det är därför glädjande med satsningarna på forskning, forskningsinfrastruktur, FoU-avdrag och innovation i årets budget. Det har vi drivit på för. Samtidigt är det minst lika viktigt att de budgetsatsningarna fullföljs och utvecklas. Det vill vi se i den forskningsproposition som regeringen presenterar längre fram i höst, säger Ulrika Lindstrand.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]