Foto: Shutterstock
Publicerat 7 november, 2018

Boverket beviljar 135 miljoner till grönare städer

Boverket beviljar drygt 135 miljoner kronor till 50 kommunala projekt i hela Sverige. Pengarna ska gå till allt i från utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska till att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.

De beviljade bidragen går till projekt över hela landet, och är varierande i både storlek och utformning. Allt ifrån projekt som riktar sig till gröna upplevelser i urbana miljöer till rena ekosystemtjänster, som exempelvis plantering av träd som ska ge skugga under värmeböljor, avdunsta vatten och bidra till luftrening och bullerreducering.

[ Annons ]

– En utmaning i miljöer med mycket hårdgjorda ytor är dagvattenhanteringen. Därför ingår exempelvis åtgärder som att anlägga dagvattendammar, diken och nedsänkta ytor för skyfallshantering i många ansökningar, säger utredare Sarah Damberg på Boverket.

Gemensamt för många av projekten är att de kulturella ekosystemtjänsterna gynnas, som till exempel upplevelsevärden, ökad fysisk aktivitet, stressreduktion, psykisk återhämtning och avslappning samt ökade sociala interaktioner.

Här är hela listan på projekten som beviljats stöd

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]