[ Annons ]

Alliansen och S oense om hur man ska få igång hyreshusbyggandet.
Publicerat 26 mars, 2012

Striden kommer stå?kring subventioner

Alliansen och S oense om hur man ska få igång hyreshusbyggandet.

Två och ett halvt år kvar till nästa val och socialdemokraterna har formerat sitt nya lag under Stefan Löfvens ledning. Opinionssiffrorna har vänt uppåt och ett regimskifte ter sig i dagsläget inte lika overkligt som det var i början av året.  Var står då partiet i bostadspolitiken och hur skiljer sig den från alliansens?

[ Annons ]

I mångt och mycket är Alliansen och Socialdemokraterna överens. Fastighetsskatten ska inte tillbaka,  den nya lagstiftningen för allmännyttan ska inte ändras och större tryck måste sättas på kommuner som inte lever upp till bostadsförsörjningslagen. Den tydligaste skiljelinjen går i synen på subventioner. Mats Odell (KD), då kommun- och finansmarknadsminister, tog bort subventionerna efter valet 2006.

Sedan dess har har byggandet minskat  men om det beror på sämre konjunkturer eller avsaknad av subventioner går inte att bedöma menar Assar Lindén, utredare på Boverket.
– Men jag tror inte man kan bortse från att subventioner har påverkan på hyreshusbyggandet eftersom vi har ett hyressystem med ett tak för hur hög hyran kan bli. Det är svårt att få lönsamhet, säger Assar Lindén.

Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, tror på  statliga stödsystem för att få igång nya byggprojekt.
– Titta på alla trygghetsboenden som nu byggs och jämför med studentbostäder där byggintresset är lågt. Det är väl bevis för att behövs politik i finansieringen.

Socialdemokraterna förordar ett nytt investeringsstöd till hyreshusbyggande. I skuggbudgeten har man avsatt en miljard kronor.
– Exakt hur det ska utformas vet jag inte, men det ska vara ett system där både staten och byggarna delar på risken det är att bygga nytt. Och att regelverket inte är utformat på ett sätt som ger märkliga effekter så att det bara byggs lägen­heter upp till en viss storlek.

Stefan Attefall tror inte på samband mellan subventioner och bostadsbyggande.
– Möjligen kan det kortsiktigt få vissa effekter då många byggbolag anpassar sig till nytt regelverk. Men under perioden 1991–2011 har vi haft tre olika subventionssystem och vi har ändå byggt hälften av våra nordiska grannar.

Han anser att subventionssystemen vi haft har varit en del av problemet.
– Bolagen anpassar sig för att få maximala bidrag. Dessutom kan det dröja sex till åtta månader innan EU godkänner ett bidragssystem. Under tiden kommer inga nya byggen att  dras igång. Alltså en negativ effekt även i det kortare perspektivet.

__________________________________________________

Subventioner till bostadsbyggande

Attefall:
Stänger helt dörren för att införa räntebidrag eller investeringsstöd till nytt byggande.
– Branschen måste veta vad som gäller i morgon. Annars får vi se en marknad som bara anpassar sig för att få maximala bidrag.

Palm:
Vill ha någon form av statligt stöd till byggande av hyreslägenheter och bidrag till renovering av miljonprogram
– Är övertygad om att det kan vara ett verktyg att trycka på för att få igång byggande och att ställa krav på miljöeffektiviseringar.


Flexiblare hyror

Attefall:
Tror att mer marknadsanpassade hyror långsiktigt kan leda till ökat byggande, och att den nya lagen är en bit på vägen. Fast det kommer ta tid innan det slår igenom i hela Sverige.
– Rena marknadshyror förespråkar jag inte – det ger för stora social konsekvenser.

Palm:
Politikerna ska inte lägga sig i hur parterna sätter sina hyror.  Hon anser att läget ska vara en av faktorerna när man bestämmer hyran, men att det inte får leda till hyror som närmar sig kostnaden för bostadsrätter.
– Jag vill ha kvar ett hyressystem som gör det möjligt för alla att bo i de centrala delarna av staden.


ROT- avdrag för flerbostadshus

Attefall:
Fastighetsbolagen gör redan fullt avdrag i sin bokföring för reparationer och underhåll och något behov för dubbel avdragsrätt behövs inte.
– Men vi ser över om det finns obalanser mellan boendeformerna.

Palm:
Hyreshus och bostadsrättsföreningar missgynnas. Föreslår en modell med kreditgarantier till renoveringar i hyreslägenheter från 50–70-talet.
– I en villa byter man kök vart åttonde år, i ett äldre hyreshus kan det ta oerhört lång tid innan man får nytt kakel eller kyl.


Moms på hyra

Attefall:
Ska analyseras av Finansdepartementet, men han tror att det finns problem med det EU-rättsliga och skattefinansiella.
– Det blir billigare med nyproduktion men de som redan har lägenhet kommer att få betala högre hyror.

Palm:
En bra idé med möjligheten till momsavdrag men vill avvakta Finansdepartementets analys. Ser helst att det blir en bred samsyn över blockgränserna för hur skatterna bör utformas.
– Vi kanske inte är överens om skattesatserna men man bör ha samma typ av skatter.


Ta bort uppskovsräntan

Attefall:
– Det var en del av en uppgörelse så att vi kunde avskaffa fastighetsskatten. Det är en kompromiss i regeringen och den är inte perfekt i sammanhanget. Kan man ta bort den med statsfinansiellt ansvar är jag med på det.

Palm:
Är positiv till förändringar som gör att flyttkedjor kommer igång så att äldre kan lämna sina stora villor till barnfamiljer.
– Absolut tänkbart att vi gör ändringar i reglerna för uppskovsräntan, men det måste ske med en bredare bild av beskattningen av fastigheter.

___________________________________________________

Lågt förtroende för Attefalls politik

Fastighetsbranschens förtroende för regeringens bostadspolitik har aldrig varit lägre visar en enkät gjord av Fastighetsägarna i Göteborg Första regionen.

2007 hade hälften förtroende för regeringens politik, i år är siffran 42 procent. En fjärdedel anser till och med att regeringens politik påverkar dem direkt negativt.

– Det finns förväntningar på sittande regering – förväntningar som det nu är dags att infria. Den nya hyreslagstiftningen har ännu inte fått genomslag och hyresrätten dras fortfarande med ett avsevärt högre skattetryck än övriga boendeformer, säger Lennart Alexandersson, vd Fastighets­ägarna GFR.

Bostadsminister Stefan Attefall tycker att fastighetsägarna måste visa lite tålamod.
– Det tar tid att implementera en ny politik. Det nya hyressättningssystemet är på vissa håll lite stökigt och som parterna har ett stort ansvar för. Dessutom har vi en omvärldsoro med större osäkerhet som säkert påverkar alla näringsidkare.

Är du själv frustrerad?
– Till viss del. Det finns många frågor som jag tycker borde gå snabbare att hantera i ett kansli, men vi har en resursbrist på regeringskansliet i att hantera alla komplexa frågor.

Och när kommer resultat i statistiken?
– Jag jagar inte någon kortsiktig popularitet. Jag är mer stolt om människor 2018 säger att det Attefall bidragit med har varit viktigt för Sverige än att jag får en klapp på axeln 2013 för att jag gör något då som tillfredsställer opinion just nu.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]