[ Annons ]

Publicerat 6 mars, 2013

Bostadsbyggarna behöver de breda ramarna och inte detaljerna

Jerker Söderlind, arkitekt och forskare inom samhällsplanering på KTH, är något på spåren när han framhåller plan- och byggprocessens detaljstyrning som ett av de största hindren för ökad nyproduktion. Det är den tanke som slår mig när jag läser Söderlinds kapitel i den nyutkomna antologin Bortom bostadssocialismen. Enligt Söderlind är det bristen på byggklar mark […]

Jerker Söderlind, arkitekt och forskare inom samhällsplanering på KTH, är något på spåren när han framhåller plan- och byggprocessens detaljstyrning som ett av de största hindren för ökad nyproduktion. Det är den tanke som slår mig när jag läser Söderlinds kapitel i den nyutkomna antologin Bortom bostadssocialismen.

[ Annons ]

Enligt Söderlind är det bristen på byggklar mark kombinerat med en överreglerad byggprocess som bidrar till ett lågt bostadsbyggande och årslånga processer från idé till färdigt projekt. Som en lösning för att underlätta byggprocessen vill han se en återgång till det tidiga 1900-talets stadsplanering med generella stadsplaner. Där satte staden ramarna i form av gator, parker och andra ytor. Därefter var det fritt fram att bygga vad som efterfrågades utan att byggherrar och fastighetsägare behövde ta hänsyn till detaljregleringar om fönsterfärg och verksamhetsinnehåll.

Börjar vi tydligare beakta bostadsmarknaden som en konsumentmarknad och inte något som statlig och kommunal social ingenjörskonst ska styra över, följer ett varierat utbud av bostäder.

Det är en radikal tankegång som onekligen skulle förändra hur vi idag ser på plan- och byggprocessen, med en övergripande kommunal översiktsplan, detaljplaner med gestaltningsprogram för varje enskild fastighet och därefter byggregler från Boverket som reglerar vad som ger bygglov eller inte.

Vill man på allvar få igång byggandet krävs helhetsgrepp. När nu regeringen och bostadsminister Stefan Attefall tar del av byggkravs-, plangenomförande- och snart även detaljplaneutredningens förslag för en underlättad byggprocess bör utgångspunkten vara att ifrågasätta den detaljstyrning som finns idag. Och regeringen är på god väg. Det behövs dock rejäla tag. Skala bort delar som bidrar till att försena och komplicera byggprocessen och behåll delar som verkligen är nödvändiga för att garantera en god byggd miljö.

Kommunerna verkar ha tagit fasta på ordet detalj i detaljplaner och gör därmed planprocessen onödigt komplicerad. Detaljstyrningen om exempelvis vilken typ av verksamhet som passar i en specifik fastighet bör överlämnas till fastighetsägarna och verksamhetsutövarna att bestämma så länge dessa lever upp till kraven i översiktsplanen. Kommunens uppgift blir därmed begränsad till att sätta upp de övergripande principerna för hur marken i kommunen ska användas, inte detaljstyra inne-hållet i en fastighet, energiförbrukningen eller utseendet på fönster.

Samtidigt bör en revidering av reglerna för vilka tekniska krav en fastighet ska uppfylla genomföras. En rimlig utgångspunkt är att stat och kommun ska kräva och kontrollera att en fastighet är säker att använda och vistas i genom att den uppfyller de väsentliga egenskapskraven i form av bärförmåga, brandskydd, hygien och säkerhet. Övriga krav som inte direkt har bäring på säkerhet eller hälsa kan helt slopas i kravprocessen.

Det naturliga är att det är mötet med kunden som driver på utvecklingen. Börjar vi tydligare beakta bostadsmarknaden som en konsumentmarknad och inte något som statlig och kommunal social ingenjörskonst ska styra över, följer ett varierat utbud
av bostäder. Andra branscher tillåts själva ta fram nya och bättre produkter. Utan dagens överreglering finns även större möjlighet att utveckla byggprocessen.

Med ett slopande av detaljregleringen i detaljplaner och byggregler skulle planprocessen kunna snabbas på väsentligt, byggtakten ökas och fler bostäder produceras. Lätta på detaljreglering i planer och byggregler och släpp bostadsproduk-tionen loss, det är vår.

För övrigt…

…anser jag att det var bra att just våren höll sig borta från min fjällsemester i Jämtland. Det underlättade skidåkningen. Nu får den gärna dyka upp.

…anser jag att vi på alla fronter måste fortsätta jobba för sunda, moderna och efterfrågade bostäder åt alla.

…anser jag att de som renoverar och moderniserar i många miljonprogram är värda uppskattning och respekt. Och att de borde få betalt för sina investeringar.

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]