[ Annons ]

Publicerat 14 april, 2014

Bostadsbrist hindrar ett växande Stockholm

Stockholms invånarantal växer så det knakar. Nu måste bostäder och infrastruktur byggas ut för att ta tillvara på stadens möjligheter.

Stockholms invånarantal växer så det knakar. Nu måste bostäder och infrastruktur byggas ut för att ta tillvara på stadens möjligheter.

[ Annons ]

Telia Sonera flyttar 2017 sitt huvudkontor till NCC:s nya kontorsfastighet Kristinebergshöjden.

Näringsliv Stockholmsregionen upplever en kraftig befolkningstillväxt och tillhör en av de fem snabbast växande regionerna i Europa. En tredjedel av Sveriges arbetsmarknad finns i länet och lika stor del av landets tillväxt skapas här. Stockholms län växer just nu i en takt om cirka 35 000 invånare per år. Antalet nystartade företag under 2012 uppgick i Stockholms län till cirka 21 600 att jämföra med drygt 23 300 under 2011, vilket är en minskning med drygt 8 procent. Tendenser till något ökade nivåer kan anas för 2013.

Kontor Under 2013 uppmättes transaktionsnivåer om cirka 46,9 miljarder kronor för Stockholm. I Storstockholm noteras något lägre vakansnivåer för helåret 2013 och i CBD har de lägsta vakansnivåerna sedan 2011 uppmätts. Dessa lägre nivåer väntas stabiliseras under kommande år för CBD och ytterligare sjunka något för Storstockholm i och med att vi ser ett ökat intresse för investeringar.
Hyresnivåerna väntas öka från nuvarande nivåer. Utländska investerare har under 2013 representerat cirka 30 procent av transaktionsvolymen, med övervikt på säljsidan. Stora ägare är AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Fabege och Vasakronan. En uppmärksammad uthyrning under året är NCC:s projekt för Telia på Kristinebergshöjden på Kungsholmen.

Handel I oktober öppnades dörrarna till ”Tolv Stockholm” som är ett 12 000 kvadratmeter stort mat- och nöjespalats i bottenplanet på den nya arenan, Tele2 Arena. Idag äger Stockholms kommun anläggningen men ambitionen är att den ska säljas.  Diskussioner om en etablering av Ikea i Söderstaden, som planeras bli en ny innerstadsliknande stadsdel fortsätter. För ett år sedan skrevs avtal om etablering. Det har dock i en undersökning, genomförd på Stockholms stads begäran, visat sig att verksamheten möjligen inte är lämplig på platsen med hänsyn till den ökade mängden biltrafik som etableringen av Ikea väntas innebära.

Bostäder I Stockholm är de största ägarna till bostadsfastigheter de allmännyttiga bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder samt de privata aktörerna Einar Mattsson, SKB och Wallenstam. Under 2013 togs första spadtaget till cirka 11?000 nya lägenheter fördelade på 7?000 bostadsrätter samt 4?000 hyresrätter. Fortsatta ansträngningar för att öka byggtakten kan också ses, då man vill färdigställa 140?000 nya bostäder till 2030. Den ökade produktionen av bostäder väntas i framtiden inte slå nämnvärt mot vakanserna, som fortsätter att vara mycket låga för segmentet.

Investeringsmarknad Några av de största ägarna till kommersiella fastigheter är AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Fabege och Vasakronan. Transaktions­aktiviteten har under 2013 ökat jämfört med 2012 och flera stora affärer har slutits. Några av de mer uppmärksammade och större var när Vasakronan avyttrade postens huvudkontor i Solna, där Delarka Holding stod som köpare. Köpeskillingen är bekräftad till 1,2 miljarder kronor, motsvarande drygt 23 000 kr/kvm. AMF förvärvade den centralt belägna fastigheten Jericho 34. Köpeskillingen bedöms till cirka 1,6 miljarder kronor, motsvarande cirka 74 500 kr/kvm och en bedömd direktavkastning om drygt 4,5 procent. I september gjorde den amerikanska hotellkedjan Host Hotels & Resorts sitt första nordiska köp i och med förvärvet av  Sheraton-huset.

Slutsats Den kraftiga befolkningstillväxt Stockholm befinner sig i kan innebära stora möjligheter för att positionera sig såväl nationellt som internationellt. En förutsättning för detta är att ambitionerna om ökat bostadsbyggande och bättre utbyggd kollektivtrafik faktiskt efterlevs. Det blir spännande att se om indikationen på fler nystartade företag under 2013 stöd av statistiken. Ökade aktiviteter på transaktionsmarknaden väntas de kommande åren. 2013 var ett bra år för noterade fastig­hetsaktiebolag och 2014 har hittills varit ett mycket starkt år, vilket indikerar att intresset för fastigheter ökar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]