[ Annons ]

Bort med skattenämnderna vid fastighetstaxering, samma skatteregler för alla särskilda boenden och sänkt fastighetsskatt för studentrum. Det är några av förslagen i Bostadstaxeringsutredningen. Ulla Werkell reder ut och analyserar.
Publicerat 30 april, 2013

Bostäder för yngre och äldre får nya regler

Bort med skattenämnderna vid fastighetstaxering, samma skatteregler för alla särskilda boenden och sänkt fastighetsskatt för studentrum. Det är några av förslagen i Bostadstaxeringsutredningen. Ulla Werkell reder ut och analyserar.

Bostadstaxeringsutredningen lämnade sitt betänkande under hösten 2012. I betänkandet föreslås en rad förändringar i dagens system, bland annat att skattenämnderna inom fastighetstaxeringen tas bort samt att deklarationstidpunkten flyttas från den 1 november året före det år då fastighetstaxering sker till den 15 februari det kalenderår som taxeringen avser.

[ Annons ]

Definitionen av nivååret ändras till att avse en nivåtidpunkt som flyttas fram till den 1 april året före taxeringsåret.  Ändringen innebär att skillnaden mellan nivåtidpunkten och beskaffenhetstidpunkten blir nio månader mot tidigare 18 månader.

Vårdbyggnader för åldringsvård ska enligt förslaget definieras på så sätt att de omfattar de särskilda boendeformerna för äldre människor som anges i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). Det innebär att alla särskilda boenden från servicehus till sjukhem kommer att behandlas enhetligt oavsett hur vård- eller omsorgskrävande de boende är och vilken bemanning boendet har.

Fastighetsskatten på studentrum i en korridor med del i kök är idag densamma som för en lägenhet på exempelvis 200 kvadratmeter.”

Värdefaktorn hyra för bostäder i hyreshus föreslås grundas på den genomsnittliga bruksvärdeshyran. Utredningen föreslår också att det införs ett undantagssystem för studentrum i korridor. De ska efter registrering utgöra en särskild lägenhetstyp och den kommunala fastighetsavgiften för dessa sänkas till 300 kronor per lägenhet. Idag är den 1?300 kronor.

Att avskaffa skattenämnderna är ett logiskt förslag. Nämnderna är redan avskaffade vid inkomsttaxeringen och lekmannainflytandet kan tillgodoses på andra och bättre sätt. Att flytta nivåtidpunkten närmre taxeringsåret ger sannolikt en bättre möjlighet att fånga upp prisrörelser. Dagens system har ofta kritiserats, särskilt de gånger då det har varit en prisnedgång mellan nivååret och taxeringsåret. Den nuvarande deklarationstidpunkten innebär att Skatteverket begär information om hur förhållandena ser ut på fastigheten vid en tidpunkt som infaller två månader efter deklarationstidpunkten.

Med den föreslagna deklarationstidpunkten skulle detta problem försvinna.  Den nu gällande definitionen av vad som är vårdbyggnad har genom åren föranlett en rad processer.  Det känns logiskt och riktigt att samtliga särskilda boendeformer för äldre framöver kommer att betraktas som vårdbyggnader.

Fastighetsskatten på studentrum i en korridor med del i kök är i dag är densamma som för en lägenhet på exempelvis 200 kvadratmeter eftersom skatten är lika stor oavsett storlek på lägenhet.  Att skatten för större lägenheter med större boendeyta och plats för hela familjer är densamma som för ett litet rum för en person med delat kök och badrum har starkt kritiserats och utredningen hade som särskilt uppdrag att lösa denna fråga.

Tanken är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2014 men på grund av resursbrist på finansdepartementet kommer ett förslag att läggas fram tidigast under hösten.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]