Publicerat 3 maj, 2021

Bosjö Fastigheter säljer sin enda fastighet, eget kapital bedöms uppgå till 165 kronor per aktie

Fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter har ingått ett villkorat avtal om att sälja sitt enda dotterbolag
Bosjö Vindtyget 1 som äger fastigheten Borås Vindtyget 1. Köpare är norska Vatne Real Estate via ett helägt dotterbolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 908 miljoner kronor före ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt motsvarande 5,15 procent av skillnaden mellan fastighetens skattemässiga restvärde på tillträdesdagen och det överenskomna fastighetsvärdet.

Försäljningen är villkorad av att extra bolagsstämma i Bosjö godkänner försäljningen. Köparen har, under perioden fram till tillträdet av aktierna i dotterbolaget, rätt att frånträda aktieöverlåtelseavtalet vid inträffade skador av betydande karaktär på fastigheten. Vatne Real Estate har gått i borgen för köparens förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet

Köparens tillträde av aktierna i dotterbolaget sker det senare av den 15 juni eller tio arbetsdagar efter att den extra bolagsstämman i bolaget godkänt försäljningen och antagit en ny bolagsordning som registrerats hos Bolagsverket.

Fastighetens bokförda värde per 31 december 2020 uppgick till 873 miljoner kronor och baseras på en externvärdering. Det överenskomna fastighetsvärdet i försäljningen överstiger fastighetens bokförda värde med 35 miljoner kronor, motsvarande 4 procent.

Bedömt värdejusterat eget kapital i bolaget per tillträdesdagen, efter uppskattade transaktionskostnader, kostnader fram till att bolaget likviderats och en generell avsättning för oförutsedda kostnader, men före de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningarna om totalt 6 kronor per aktie, uppgår till 165 kronor per aktie vilket innebär en premie om 30 procent jämfört med aktiens stängningskurs på 127 kronor den 30 april på Spotlight Stock Market.

- Efter en period med visat intresse för vår fastighet är vi nu glada över att kunna presentera denna attraktiva affär för våra aktieägare. Intresset för logistikfastigheter har aldrig varit större och avkastningskraven har nu kommit ned på intressanta nivåer. Vi bedömer därför att det är bra timing att sälja bolagets fastighet och realisera värdet för våra aktieägare, säger bolagets vd Ulf Attebrant.

Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna försäljningen. Extra bolagstämman avses hållas i början av juni.

Styrelsen avser föreslår att kunna skifta ut den stora merparten av den återstående likviden från försäljningen under tredje kvartalet 2021 och början av andra kvartalet 2022. Den mindre återstående delen av likviden från försäljningen bedöms kunna skiftas ut i början av 2023 efter att bolaget har likviderats.

Genomförs försäljningen kommer bolaget inte bedriva någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på Spotlight Stock Market. Styrelsen kommer givet att försäljningen genomförs att återkomma med mer information om omfattningen och formerna för utskiftningen samt tidplan för avnotering från Spotlight.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]