Publicerat 23 augusti, 2021

Bosjö Fastigheter föreslår inlösen på 90 kronor per aktie som led i avvecklingen av bolaget

Aktieägarna i fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter kallas till extra bolagsstämma torsdag den 9 september i Stockholm.

Bolaget avyttrade den 23 juni samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1. Med anledning av att bolagets enda tillgång därmed har avyttrats anser styrelsen att det ligger i aktieägarnas bästa intresse att största möjliga andel av bolagets kapital skiftas ut till aktieägarna och att bolaget därefter på sikt avvecklas genom en frivillig likvidation och avnoteras från Spotlight Stock Market.

Styrelsen bedömer att den metod för att skifta ut bolagets kapital under 2021 som är mest fördelaktig för aktieägarna är ett så kallat automatiskt inlösenförfarande.

Styrelsen har framöver, preliminärt under början av 2022, för avsikt att föreslå att en bolagsstämma i bolaget beslutar att ytterligare inlösenförfaranden ska genomföras, innan bolaget avvecklas genom en frivillig likvidation och avnoteras från Spotlight.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en split 2:1, där en av aktierna är en inlösenaktie som löses in automatiskt för 90 kronor per aktie. Bosjö har 2,22 miljoner aktier utestående och det totala inlösenbeloppet är därmed 199,8 miljoner kronor. Första dagen för handel med bolagets aktie exklusive rätt till inlösenaktier beräknas att infalla den 29 september.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]