[ Annons ]

Det har funnits delade meningar om tolkningen av begreppen á-pris och timpris i entreprenadavtal. Nu har Byggandets kontraktskommitté, BKK kommit med ett förtydligande.
Publicerat 5 juni, 2014

BKK förtydligar skillnaden mellan á-pris och timpris

Det har funnits delade meningar om tolkningen av begreppen á-pris och timpris i entreprenadavtal. Nu har Byggandets kontraktskommitté, BKK kommit med ett förtydligande.

BKK har i uppgift att ta fram bestämmelser kring entreprenad- och konsultavtal, exempelvis Allmänna bestämmelser AB 04, ABT 06 och ABK 09. För att undvika tveksamheter har man nu rett ut vad som gäller för  á-pris respektive timpris.

[ Annons ]

I standardavtal är á-pris definierat som ”pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete”. Ett á-pris ska avse samtliga kostnader, inklusive kostnader för räntor och centraladministration samt vinst för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av arbete.

Begreppet timpris återfinns inte i standardavtalen. Parterna kan dock, för att förenkla debitering och kontroll vid löpande räkning, avtala om att vissa kostnader ska beräknas på grundval av exempelvis arbetad tid. Timpris är, till skillnad från ett á-pris, inte ett fast pris för ett färdigt arbetsresultat utan istället ett fast pris för en resurs under en viss tid. Det saknas en generell enhetlig definition av begreppet timpris, därför är det inte ovanligt att det uppkommer oklarheter och tvister om vad ett överenskommet timpris ska anses omfatta. Det är därför viktigt att parterna definierar vad som avses samt, om det är ett timpris, noga anger vad timpriset ska omfatta eftersom det inte finns någon generell definition av detta begrepp. Detsamma gäller för liknande begrepp som exempelvis timkostnad, timarvode, timpenning och timersättning.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]