Publicerat 21 augusti, 2020

Beijer Alma rapporterar lägre intäkter, orderingång och resultat i andra kvartalet

Industribolaget Beijer Alma rapporterar lägre intäkter, orderingång och resultat i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 22,9 procent till 962,7 miljoner kronor (1 248,1).

Rörelseresultatet blev 79,0 miljoner kronor (162,7), med en rörelsemarginal på 8,2 procent (13,0).

Resultatet före skatt var 75,4 miljoner kronor (159,8).

Resultatet efter skatt blev 59,3 miljoner kronor (122,7). Resultat per aktie hamnade på 0,98 kronor (2,04), vilket innebär en minskning med 52,0 procent mot föregående år.

Orderingången sjönk till 880,2 miljoner kronor (1 181,5), en minskning med 25,5 procent mot föregående år.

Beijer Alma påverkades i andra kvartalet av covid-19 med omfattande nedstängningar av hela samhällen och en historisk nedgång i hela världsekonomin.

"För Beijer Alma var den huvudsakliga effekten en kraftig minskning av orderingång och försäljning inom ett flertal verksamheter. Resultatet belastas även av omstruktureringskostnader på 22 miljoner kronor. Koncernen har framgångsrikt mött utvecklingen genom ett starkt och tydligt kassaflödesfokus och genom åtgärder för att minska våra kostnader, bland annat genom att tillämpa korttidsarbete i stora delar av produktionsverksamheten. Under hela våren kunde vi kontinuerligt leverera till våra kunder tack vare robusta leverantörskedjor och extraordinära insatser av våra medarbetare", skriver bolaget i delårsrapporten.

För Lesjöfors resulterade den försvagade världsekonomin i en kraftigt minskad efterfrågan på chassifjädrar i början av kvartalet, då verkstäder i stora delar av Europa stängde ner. Allteftersom samhällen öppnades upp, ökade försäljningen mot kvartalets slut till föregående års nivå. Försäljningen av industrifjädrar minskade inte lika kraftigt, men har heller inte återhämtats lika snabbt. Speciellt minskade efterfrågan från kunder inom fordonsindustrin. Nya kunder har också tillkommit tack vare bolagets snabbrörliga och flexibla produktionsstruktur.

Försäljningsminskningen jämfört med motsvarande period inom Habia Cable var inte primärt relaterad till covid-19, utan beror främst på lägre volym inom offshoreprojekt. Under våren genomfördes omstruktureringar i fabrikerna i Sverige och Kina med uppsägning av viss personal för att säkerställa konkurrenskraften inför framtiden.

Inom Beijer Tech var utvecklingen blandad, med negativ försäljningsutveckling för vissa produkter och kundsegment. Nedstängningen i Norge till följd av covid-19-pandemin påverkade efterfrågan mer än i övriga nordiska länder.

"Utvecklingen av världsekonomin har präglats av mycket stor osäkerhet. Beijer Alma har handlingsberedskap och finansiell styrka för att hantera perioder med låg efterfrågan men är också väl förberett för att dra nytta av de möjligheter som finns när ekonomin vänder uppåt igen. Särskilt glädjande är att vi i början av juli avtalat om att förvärva INU-gruppen, ett framgångsrikt bolag inom fastighetsautomation. Beijer Tech fortsätter därmed sin strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och detta förvärv utgör en plattform för ett nytt tillväxtområde", kommenterar vd Henrik Perbeck i delårsrapporten.

Beijer Alma, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Orderingång880,21 181,5-25,5%
Nettoomsättning962,71 248,1-22,9%
Rörelseresultat79,0162,7-51,4%
Rörelsemarginal8,2%13,0%
Resultat före skatt75,4159,8-52,8%
Nettoresultat59,3122,7-51,7%
Resultat per aktie, kronor0,982,04-52,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]