Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna.
Publicerat 11 februari, 2022

Bättre skydd för köpare och ägare av bostadsrätter

På fredagen kom en lagråds­remiss från regeringen, med förslag som inne­bär att skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt stärks.

Anledningen till remissen är att det före­kommer att bostads­rätts­föreningar kapas genom att någon utom­­stående tar kontrollen över föreningen för egen vinning. Genom före­ningens stadgar har de fått en majoritet av rösterna, varefter bygg­naden och ekono­min kraftigt misskötts utan att de boende kunnat ingripa. Även om det är ovanligt får det mycket allvarliga konse­kvenser för bostads­rätts­havarna.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, och ska motverka kapning av bostads­rätts­föreningar och stärka skyddet för konsu­menterna vid köp av nyprodu­cerade bostads­rätter, enligt justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

[ Annons ]

Fastighetsägarna välkomnar regeringens förslag till lagändringar.

– Vi har i två tidigare remissvar ställt oss positiva till huvuddelen av förslagen i utredningen stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden och promemorian tryggare bostadsrätt. Vi har också särskilt påpekat behovet av ett starkare skydd för bostadsrättsföreningar. Vi har ännu inte hunnit gå igenom lagrådsremissen, men förutsatt att remissinstansernas synpunkter har behandlats på ett bra sätt och att alla viktiga förslag finns med, är vi glada att förslagen tar ytterligare steg i lagstiftningskedjan, säger Johan Kleveland, Förbundsjurist Fastighetsägarna.

I lagråds­remissen föreslås bland annat att den som köper en nyprodu­cerad bostads­rätt med förhands­avtal ska få klar och begriplig informa­tion om vad avtalet inne­bär och vilka risker som är kopplade till avtalet.

Dessutom vill man att en betänke­tid införs för den som ingår ett förhands­avtal och att den beräk­nade tid­punkten för upp­låtelse av lägen­heten med bostad­srätt inte får avse en längre period än tre månader

Förhands­tecknaren ska också kunna säga upp avtalet vid en försening, även om förse­ningen inte beror på att bostads­rätts­föreningen varit försumlig, vilket är ett krav i dag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]