Med Ostlänken knyts Nyköping allt närmare Stockholm. Fortsatt befolkningstillväxt håller uppe bostads- och lokalpriser. Tufft kan det bli för externhandeln där konkurrensen är stenhård.
Publicerat 14 mars, 2013

Barometern: Den stora småstaden växer vidare

Med Ostlänken knyts Nyköping allt närmare Stockholm. Fortsatt befolkningstillväxt håller uppe bostads- och lokalpriser. Tufft kan det bli för externhandeln där konkurrensen är stenhård.

Nyköping har trots sin förhållandevis stora folkmängd, 52 000 invånare,  kunnat behålla karaktären av småstad. Närheten till havet och naturen gör Nyköping till en attraktiv boendeort. Kommunikationerna är bra och Ostlänken, en nyplanerad dubbelspårs-järnväg som ska gå från Linköping till Storstockholm kommer att minska restiden mellan Nyköping och Stockholm från dagens 65 minuter till cirka 40 minuter. Etableringen och utbyggnaden av Skavsta flygplats har betytt mycket för kommunen. Det har skapat arbetstillfällen, både direkt och indirekt.

[ Annons ]

Investerarmarknaden
Transaktionsmarknaden var relativt stabil till och med 2011, undantaget 2009 då även Nyköping påverkades av den generella avmattningen. Den genomsnittliga transaktionsvolymen var 350 miljoner kronor årligen (2006–2011). De flesta köparna är lokala men flera ”riksaktörer” finns representerad bland annat Klövern, Kungs-leden och Sveafastigheter.

Under 2012 ökade transaktionsvolymen i Nyköping med nästan tre gånger till totalt  över 1 miljard kronor – detta på grund av flera bostadsaffärer, vilket visar att staden är en attraktiv tillväxtort med en bostadsmarknad som bedöms fortsätta att utvecklas positivt.

Den största affären var när Nyköpings kommun i september 2012 sålde delar av beståndet i kommunägda Nyköpingshem. En portfölj förvärvades av lokala bolaget Dalhälls fastigheter och den större portföljen, med 746 lägenheter, gick till Rikshem. Pris: 475 miljoner kronor vilket motsvarar ett pris om 7?670 kr/kvm och med ett direktavkastningskrav runt 5,5 procent.

Bostäder
Stockholmarnas intresse för Nyköping har lett till  stigande priser, framförallt på småhus där priserna gått upp med 195 procent de senaste 15 åren.

Bostadsproduktionen har under en rad år varit hög och Nyköping växer och vänder sig allt mer mot vattnet med nya bostadsområden. Nyköpings kommun planerar för 700 nya invånare per år, vilket innebär att det behövs 350 nya bostäder årligen och Nyköping hör till de kommuner i landet som tar fram flest detaljplaner.  De största utbyggnadsplanerna finns fortsatt vid havsnära Brandholmen och Arnö. På Brandholmen bygger PEAB fler bostadsrätter samt planerar för nya hyresrätter, Nokon fortsätter produktionen av hyresrätter och NCC bygger ett havsnära femvåningshus. Det finns även flera centrumnära projekt, huvudsakligen bostadsrätter, som uppförs av PEAB, Veidekke och Rydbergs Bygg.

Hyran för nyproducerade hyresrätter återfinns i nivån 1 500–1 600 kr/kvm och direktavkastningskraven i bästa läge i centrum bedöms i dags-läget vara runt fem procent.

Lokaler
Ursprungligen skedde handeln i Nyköping längs Östra och Västra Storgatan, på var sin sida av torget. Successivt under 1980- och 1990-talen försvagades handelsläget på Östra Storgatan samtidigt som Västra Storgatan (gågatan) stärktes och flera gallerior etablerades. Parallellt med detta skedde en utbyggnad av detaljhandeln utanför centrum, främst skedde det vid den södra infarten till Nyköping, Gumsbacken, men även vid Coop Forum (Gustafsberg) där fler aktörer nu är på plats. Upptagningsområdet för handeln i Nyköping är ganska stort men konkurrensen om konsumenterna hårdnade rejält när ett nytt externhandelsområde etablerades under 2008. Då öppnade Påljungshage på andra sidan E4:an från Gustafsberg. Totalt är cirka 25?000 kvadratmeter handel fördelade på både stora och små butiksytor. Marknadsläget har varit tufft och byggnaderna har aldrig varit fullt uthyrda.

Kontorsmarknaden har utvecklats mer stabilt och nybyggnationen har varit mycket begränsad. Detta i kombination med en positiv tillväxt inom näringslivet har lett till låga vakanser och stabila hyror. En av de större uthyrningarna som kommunicerats på senare år är Klöverns uthyrning till Södermanlands läns landsting. Landstinget hyr cirka 3 600 kvadratmeter genom ett 20-årigt hyresavtal.

Hyrorna för de mest centrala kontoren har under en tid varit inom spannet 1 100–1 300 kr/kvm. Direktavkastningskraven för kontorsfastigheter av hög kvalitet i bästa läge ligger för närvarande runt 6,5 procent.

Slutsats
Nyköping har stärkt sin position som attraktiv bostadsort och pågående nyproduktion bedöms motsvara efterfrågan. En viktig målgrupp är äldre personer som vill sälja sitt hus. De önskar i många fall relativt stora lägenheter och byggs det för många små lägenheter kan det skapa en låsning på marknaden.

Befolkningsökningen skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i näringslivet men det dröjer troligen tills samtliga externhandelsområden har vind i seglen. Den hårda konkurrensen inom handeln för att attrahera kunderna bedöms fortsätta och de som inte satsar förlorar mer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]