Det ska vara enkelt och bekvämt för medborgarna att sortera sitt avfall, och betalningsansvaret bör ligga hos producenterna. Dessa principer är vägledande för oss i kommunerna när insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper nu ska reformeras. Det skriver Weine Wiqvist vd för Avfall Sverige i en replik till de förslag som bland andra Fastighetsägarna framförde i en debattartikel i förra veckan.
Publicerat 19 oktober, 2015

Avfall Sveriges uppmaning: samarbeta med fastighetsägarna

Det ska vara enkelt och bekvämt för medborgarna att sortera sitt avfall, och betalningsansvaret bör ligga hos producenterna. Dessa principer är vägledande för oss i kommunerna när insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper nu ska reformeras. Det skriver Weine Wiqvist vd för Avfall Sverige i en replik till de förslag som bland andra Fastighetsägarna framförde i en debattartikel i förra veckan.

Avfall Sverige ställer sig därför bakom de initiativ som fastighetsägarorganisationerna framför i Dagens Samhälle 13 september och som även Fastighetstidningen ställer sig bakom. Vi vill dock bredda frågan. För att skapa ett ekonomiskt och funktionellt stabilt system för framtiden krävs ett helhetsperspektiv där medborgarna involveras.

[ Annons ]

Det är logiskt att kommunen är huvudman för insamlingen av allt avfall från hushållen.

Regeringen har varit tydlig med att bekvämligheten för medborgarna behöver öka när det gäller insamling av avfall – i klartext efterfrågas ökad tillgänglighet och mer fastighetsnära insamling. Det är logiskt att kommunen är huvudman för insamlingen av allt avfall från hushållen. Den fysiska hanteringen utförs sedan i huvudsak genom privata utförare, på kommunens uppdrag. Vi talar om matavfall, grovavfall och farligt avfall, men också det nu aktuella avfallet av förpackningar och returpapper.

För att öka synergierna och rationalisera transporterna krävs ett helhetsgrepp kring planeringen och genomförandet av insamlingen. Det innebär till exempel att det måste reserveras ytor i översiktsplaner till praktisk utformning av utrymmen för återvinning för allt avfall. Det är viktigt att kommuner och fastighetsägare, småhus såväl som flerbostadshus, samverkar för att nå en bra helhet –Logiskt  precis som fastighetsägarorganisationerna framhåller.

Frågan om hur kostnaderna ska hanteras är svår men inte olösbar. Vi delar uppfattningen att det förlängda ekonomiska producentansvaret ska täcka alla kostnader för att uppfylla den servicegrad som krävs. Den nya ordningen bygger på att producenterna ska ersätta kommunerna för deras insamlingskostnader. En sådan ordning måste vara robust, transparent och förutsägbar såväl för producenter som för kommuner. Det kommer att kräva både ödmjukhet och innovationsanda för att utveckla ett enkelt och tryggt ersättningssystem som stimulerar till både teknikutveckling och återvinning. Dessbättre finns goda erfarenheter som ska tas tillvara när det nya systemet utvecklas. Avfall Sverige arbetar med att söka den främsta kunskapen inom och utanför Sverige för att ta fram sådant underlag som kan bidra till att förbättra avfallshanteringen i riktning mot vår vision att ”det finns inget avfall”.

För att uppnå visionen måste inte bara insamlingen av avfall komma fysiskt närmare medborgarna, frågan om insamling och återvinning av avfall i sig måste också lyftas. Därför är det viktigt att medborgarna involveras genom möjligheter till dialog. Kommunerna har en central roll inte bara för sortering och återvinning utan också för att kommunicera med medborgarna om återanvändning och förebyggande av avfall. Där besitter fastighetsägarna med sin nära relation till de boende en stor kunskap, och det är därför önskvärt att kommunernas samverkan med fastighetsägarna fördjupas.

Medborgarna måste känna förtroende för avfalls- och återvinningssystemet och för de aktörer som bär ansvaret. Våra medlemmars ambition att ge medborgarna en helhetslösning för avfall samtidigt som resurshushållning och återvinning förbättras. Kommunerna är beredda att bära ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper precis som för allt annat hushållsavfall. Det ansvaret fullföljs i samverkan med fastighetsägare och privata utförare.

Weine Wiqvist
VD Avfall Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]