Michael Eskils, hållbarhetschef AMF Fastigheter.
Publicerat 13 mars, 2019

Årsredovisningen: AMF utforskar cirkularitet

Fastighetstidningen gör ett andra nedslag i flödet av årsredovisningar. Denna gång pratar vi med AMF Fastigheters hållbarhetschef Michael Eskils. I hållbarhetsrapporten för 2018 har man velat lyfta fram hur bolagets fokusområden bidrar till världens globala klimatmål och matchar mot FN:s Agenda 2030.

I sitt vd-ord berättar Mats Hederos, vd AMF Fastigheter, om hur han som en av 16 ledare inom svenskt näringsliv deltagit i en utbildning arrangerad av Stockholm Resilience Centre, Transformative business leadership for a prosperous planet. Något som gett både kunskap och hopp. Han talar om den stora utmaningen att få till en cirkulär ekonomi. Det handlar både om att hitta alternativ till cement som byggmaterial som att bidra till en mer hållbar konsumtion.

[ Annons ]

Vad gör ni konkret för att främja cirkularitet?

– Vi arbetar med att få in återbruk i våra hyresgästanpassningar genom att först försöka använda det internt inom lokalen och om det inte går så samarbetar vi med externa partner som säljer och distribuerar de begagnade produkterna vidare. Arbetet är ännu i sin linda men tester pågår, säger Michael Eskils, hållbarhetschef AMF Fastigheter.

Om jag vill se exempel på cirkularitet i handeln, vart ska jag gå?

– Till The Lobby på Regeringsgatan 61 i MOOD District i Stockholm, AMF Fastigheters testplattform för framtidens handel. I början av januari lanserades här temat Tomorrow is Now och är kanske det mest konkreta exemplet på arbetet med cirkulära principer. Tomorrow is Now utforskar en av de största utmaningar som handeln kan stå inför, nämligen att tillgången på råvaror för att producera nya prylar på sikt kan minska. Om det inte är möjligt att fortsätta tillverka, sälja eller kassera billiga produkter i den omfattning som görs idag, behöver framtidens shoppingupplevelse också handla om alternativen till att köpa nytt. I The Lobby utforskas hur cirkulära resursflöden och behovet av minskad resursanvändning kan komma att förändra konsumtionsbeteenden i framtiden. Temat har varit populärt och har just förlängts. Det kommer att pågå på The Lobbys nedervåning till och med juni i år.

Hur ser det ut rent konkret?

– Det är första gången någonsin som aktörer som exempelvis Myrorna, Erikshjälpen, Stockholm Stadsmission och Remake samlas under samma tak. Sortimentet är noga utvalt och kurerat och visas i en ny kontext och i en annan atmosfär än de vanligtvis brukar synas. Utöver det har kunder bjudits in till inspirationsföreläsningar med fokus på hållbarhet. Man har velat skapa en plattform där retailers och konsumenter kan mötas för att inspirera varandra utan pekpinnar.

Men tillbaks till själva hållbarhetsrapporten. Moderbolaget AMF Pension utför en årlig hållbarhetsrapport utifrån ramverket GRI (Global Reporting Initiative), som är den dominerande internationella standarden för hållbarhetsrapportering. AMF Fastigheter är en del av den rapporteringen. Utöver det harAMF Fastigheter utfört en årlig hållbarhetsrapport sedan 2010. En rapport som AMF Fastigheters hållbarhetschef Michael Eskils märker röner ett allt större intresse.

– Det är ingen tvekan om att medvetenheten och intresset för hållbarhetsfrågan har ökat. Det märker vi både bland medarbetare och hyresgäster som hör av sig med förslag och frågor. Vi jobbar nu för att upprätthålla det engagemanget, bland annat genom att tillsammans med hyresgästerna fortsätta utveckla vår klimatportal där hyresgästerna själva kan följa sin energianvändning.

Hur håller ni hållbarhetsfrågorna levande inom bolaget?

–  Ett exempel på det är att vi internt just har lanserat appen Deedster där man kan beräkna sitt eget koldioxidavtryck. Appen skapar en medvetenhet och ökad kunskap kring de åtgärder man som privatperson kan vidta för att minska sitt klimatavtryck.

Innebär hållbarhetsrapporten några nya moment?

– I samband med den väsentlighetsanalys som AMF Fastigheter genomförde 2016 identifierades nio fokusområden för hållbarhetsarbetet som har en koppling till verksamheten – direkt eller indirekt. Till varje fokusområde har vi sedan kopplat hållbarhetsmål som vi följer upp årligen. För att tydliggöra hur våra fokusområden bidrar till världens globala klimatmål har de även matchats mot FN:s Agenda 2030.

Varför är det viktigt att göra den kopplingen, alltså till skillnad från att hålla sig till ett lokalt perspektiv?

– Vårt lokala arbete är en del av och bidrag till det globala hållbarhetsarbetet, därför är kopplingen till Agenda 2030 viktig. Det sätter vårt hållbarhetsarbete i ett omvärldsperspektiv och ger en jämförbarhet.

Tar ni upp risker kopplade till klimatförändringar som ett långsiktigt hot mot verksamheten och fastighetsbeståndet?

– Under 2017 gjordes en övergripande analys på klimatriskerna för AMF Fastigheters bestånd. En uppföljning kommer att göra under 2019.

Vad bedömer ni vara den största risken?

– Våra fastigheter är placerade i Stockholm/Sundbyberg. Den övergripande analysen visade ingen akut risk, den stora klimatrisken är för tillfället vid omfattande skyfall.

Rapporterar ni linje med TCFD:s riktlinjer?

– Moderbolaget AMF Pension kommer i hållbarhetsredovisningen för 2018 att beskriva en första analys av hur klimatrisker påverkar möjligheten till avkastning på våra sparares kapital, och kommer på övergripande nivå följa TCFD:s rekommendationer kring rapportering.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]