[ Annons ]

Publicerat 17 april, 2019

Anslutningsledningar blir nationell angelägenhet

Energimyndigheten har gjort ny bedömning av riksintressanta områden för svensk energiproduktion. Bland annat kommer det behövas nya storskaliga elanläggningar i södra Sverige, samt ett ökat fokus på anslutningsledningarna till stamnätet.

I Energimyndighetens översyn av energiproduktionen tror man att det kommer behövas flera större energiproduktionsanläggningar i södra Sverige, för att ersätta utfasad kärnkraft. Sedan blir anslutningsledningarna från de största energiproduktionsanläggningarna till stamnätet ett nytt svenskt riksintresse för energiproduktionen.

[ Annons ]

Sveriges riksintressen samordnas av Boverket och inbegriper tolv svenska myndigheter, som gör anspråk på vilka områden som ska anses vara av nationell betydelse och därmed ges extra hänsyn vid frågor som exempelvis bygglov, eller marktilldelning. Energimyndigheten ansvarar för vilka områden som är av nationell betydelse för den svenska produktionen och distributionen av el.

I den nya bedömningen, som utgår från det numera nedlagda Närings- och teknikutvecklingsverkets översynsbedömning från 1994, pekas åtta områden ut som riksintressen för den svenska energiproduktionen. De fyra kärnkraftsområdena – Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals – samt Brofjorden, Stenungsund, Sternö-Stillerydhamnen och Malmö hamn/Öresundsverket. De anses särskilt intressanta på grund av deras strategiska läge, tillgång till infrastruktur och att de kan bidra med hög energieffekt.

– Genom att peka ut dessa områden som riksintresse för energiproduktion och beskriva deras betydelse för energisystemet så underlättar vi för berörda myndigheter att ta hänsyn till dessa områden i den fysiska planeringen och tillståndsgivningen, säger Maria Stenkvist, handläggare på Energimyndigheten.

I den nya bedömningen tillkommer Malmö hamn/Öresundsverket som ett riksintressant område. Samtidigt har tre områden i Östergötland – Brannäshalvön, Marviken och Bråvalla – utgått då ingen omfattande elproduktion sker där längre.

– Syftet med genomgången av de äldre besluten har varit att bedöma om områdena fortfarande är riksintressanta. Vi har också velat tydliggöra områdenas värden och den geografiska avgränsningen, eftersom det var oklart i de äldre besluten, säger Caroline Asserup, avdelningschef på Energimyndigheten.

 

Fakta:
Sveriges riksintressen samordnas av Boverket. De tolv myndigheterna som bedömer svenska riksintressen är:

 • Sametinget
 • Försvarsmakten
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Post- och Telestyrelsen
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Tillväxtverket
 • Energimyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Strålsäkerhetsmynidgheten
 • Trafikverket

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]