Anders Nordstrand, vd och Hanna Larsson, bostadspolitisk expert. Foto: Sveriges Allmännytta.
Publicerat 30 mars, 2022

Allmännyttan: ”Otillräckliga förslag” 

Sveriges Allmännytta är kritisk till den bostadssociala utredningen. Bland annat anser man att den föreslagna regleringen av de krav hyresvärden kan ställa på blivande hyresgäster bör avvisas.

Branschorganisationen Sveriges Allmännytta är nöjd med förslaget om att allmännyttan inte ska behöva tillämpa Lagen om offentlig upphandling. Men menar samtidigt att det krävs betydligt mer kraftfulla åtgärder för att lösa bostadsmarknadens utmaningar, än de som nu presenterats.

– Vi välkomnar förslaget som öppnar för att de allmännyttiga bostadsföretagen inte måste tillämpa LOU. Allmännyttan har en företagsekonomisk nackdel av att behöva tillämpa LOU –den ger högre byggpriser och längre byggtid jämfört vad med privata byggherrar har. Går förslaget igenom kan allmännyttans byggkostnader sänkas och byggprojekt bli klara snabbare, vilket är positivt för både dagens och morgondagens hyresgäster, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

[ Annons ]

Däremot är man kritisk på en rad punkter, bland annat förslaget om att lagstadga hyresvärdars tillträdeskrav. Vd Anders Nordstrand och Hanna Larsson, bostadspolitisk expert, menar att Utredningens uppdrag har varit för smalt för att kunna skapa 

förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar för dem som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor. De menar också att några av förslagen inte bidrar till en mer inkluderande bostadsmarknad. 

– Det behövs en skattereform som balanserar de ekonomiska villkoren mellan ägt och hyrt. Rätt utformad ger den lägre kostnader vid nyproduktion och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Om fastighetsägare får möjlighet att göra skattefria avsättningar i underhållsfonder och om ROT-stödet utvidgas till hyresbostäder skulle renoveringar kunna göras med mindre hyreshöjningar än idag, säger Hanna Larsson.

Sveriges Allmännyttas synpunkter på utredningen: 

  • Det är positivt att utredaren ser att allbolagen fungerar bra och inte vill ändra dess innehåll. Förslaget att föra över lagens innehåll till en bostadsförsörjningslag syftar till att tydliggöra för bolagen och deras ägare vilket handlingsutrymme allmännyttan har. Men den kunskapen finns redan hos dem och därför bör allbolagen vara kvar.
  • Förslaget om ett tillägg i hyreslagen för att reglera de tillträdeskrav som hyresvärden ställer på blivande hyresgäster bör avvisas. Det är varje hyresvärd som bäst kan avgöra vilka krav som behöver ställas. Vad som är berättigat, lämpligt och nödvändigt skiljer sig åt mellan olika bostadsmarknader och för olika bostadsföretag. Att reglera det i lag är svårt och ineffektivt. Dialog och goda exempel är bättre för att driva förändring.
  • Utredningens förslag räcker inte för att lösa utmaningar som bostadsbrist, osäkra boendelösningar, trångboddhet och hemlöshet. Det behövs mer kraftfulla och breda åtgärder. Det är därför bra att utredaren föreslår att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som nästa steg, eftersom en långsiktig och socialt hållbar bostadsförsörjning inte är möjlig utan en bred politisk överenskommelse.

Läs Fastighetstidningens andra artiklar om utredningen:

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]