Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 2 november, 2018

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Arbetsgivare ska enligt lag aktivt arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter, menar Fastigos Susanne Svensson.

Detta ska gälla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla arbetsgivare med fler än 25 anställda ska dokumentera alla delar av sitt arbete med aktiva åtgärder.

[ Annons ]

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och repressalier, där det tydligt ska framgå vad som ej accepteras på arbetsplatsen. Man ska även vidta åtgärder för att främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten och olika kategorier av arbetstagare, även på ledande positioner i verksamheten. Samverkan med arbetstagarna ska ske i alla steg, med de fackliga ombuden eller en samverkansgrupp som är utsedd av arbetstagarna.

Undersök först om det finns risk för diskriminering eller andra hinder för arbetstagares lika rättigheter och möjligheter. Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt. Åtgärda för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Följ sedan upp och utvärdera arbetet.

Fem områden att se över:

1. Arbetsförhållanden. Kan någon missgynnas av arbetsklimat, anställningsformer eller arbetstider? Är den fysiska och psykosociala arbetsmiljön anpassad för alla? Finns det mönster i arbetstiderna?

2. Arbete och föräldraskap. Kan arbetstagarna ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn? Är övertid ett krav? När förläggs möten?

3. Löner och anställningsvillkor. Finns det en lönepolicy och process som syftar till jämställda löner och efterlevs den? Årlig lönekartläggning? Diskriminering i riktlinjer, policydokument och lönekriterier?

4. Rekrytering och befordran. Kan alla medarbetare söka anställningar och bli befordrade? Innehåller platsannonser befogade krav på kompetens, bakgrund eller utbildning? Hur annonseras lediga jobb och hur görs urval?

5. Utbildning och kompetensutveckling. Finns det ”typiska” arbeten utifrån kön? Är medarbetarnas kompetens känd och används den?

Susanne Svensson
Förhandlare och rådgivare, HR-konsult

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]