Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 19 december, 2016

”Äganderätten får inte inskränkas gång på gång”

Vi bör inte inskränka på äganderätten som en kortsiktig lösning till stora problem, skriver Lennart Sten i sin krönika. Detta för att rättssäkerheten, demokratin och äganderätten är av grundläggande betydelse för att marknadsekonomin ska fungera.

I mitt arbete stöter jag ständigt på frågor då det övervägs att åsidosätta äganderätten. Vi i västvärlden lever alla i samhällen som bygger på rättssäkerhet, demokrati och äganderätt, också privat sådan. Vi måste också fundera över den betydelse som en del fundamentala rättigheter har för systemets upprätthållande.

[ Annons ]

Rättssäkerheten, demokratin och äganderätten är alla av grundläggande betydelse för att marknadsekonomin ska fungera. De är alla på lite olika sätt ett skydd både mot samhällets och privata ingrepp gentemot individens egendom.

Äganderätten kan förenklat uttryckas som en idé om ett materiellt rättighetsanspråk, där ägaren besitter kontrollmakt över en individuellt bestämd materiell sak, en egendom. Äganderätten är den mest grundläggande och långtgående juridiska rättsidén till ett fysiskt föremål. Det är en idé om en rätt att fritt förfoga över en individuellt bestämd fysisk sak i alla hänseenden.

Äganderätten är av alla de rätta skälen garanterad i den svenska regeringsformen (en av våra
mest centrala grundlagar) i 2 kapitlet 18§, i Europakonventionen samt i olika delar av det som kan beskrivas som eu:s författning. Detta breda skydd finns för att äganderätten är en vad jag kallar fundamental rättighet. Till skillnad från en massa andra rättigheter och rådigheter, till exempel nyttjanderätten som endast kan få mening om det finns en äganderätt.

Tyvärr ser jag allt fler förslag på hur olika problem hanteras genom att äganderätten angrips.

Av praktiska skäl måste då och då även äganderätten begränsas för att den ska fungera i ett samhälle, där vi alla ytterst påverkar varandra. Exempel på detta kan vara hyreslagstiftning, expropriation och strandskydd som alla fastighetsägare måste förhålla sig till.

Systemet fungerar dock bäst ju mindre inskränkningarna är och ju mindre dessa inskränkningar tillåts vara stokastiska, det vill säga utan hänsyn till konsekvens och förståelse för systemets krav.

Listat

KUNSKAP
Är kunskaperna grundare i utredningar idag? Man undrar varför man ser angrepp på fundamentala rättigheter utan motivering.

POPULISM
Vart är världen på väg med alla dessa populistiska strömningar?

TÅLAMOD
Får vi kortare attention span? Samhällsfrågor tar tid och kräver lång bearbetning utan
att tappa fokus.

Tyvärr ser jag allt fler förslag på hur olika problem hanteras genom att äganderätten angrips med förslag på begränsningar istället för att angripa problemets kärna. Exempel kan vara förslag i lagstiftningsarbetet där staten anser sig kunna påbjuda att äganderätten överförs från ett privaträttsligt subjekt till ett annat, till skillnad från expropriation där äganderätten överförs till det offentliga, eller ytterligare inskränkningar i ägarens förfoganderätt för att styrka nyttjanderättshavares rättigheter ytterligare.

I vissa fall är det inskränkningar som görs för att åtgärda utbudsunderskott av hyresrätter istället för att se till att underskottet åtgärdas. Risken är att en av våra mest fundamentala rättigheter beskärs lite i taget utan förståelse för helheten.

Det är ytterst viktigt att vi i samhällsbygget respekterar äganderätten som en fundamental rättighet. Utan stor respekt för äganderätten rämnar systemet och den överbyggande konstruktion vi kallar västvärlden.

Lennart Sten
vd, Svenska Handelsfastigheter

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]