Publicerat 19 april, 2021

Acrinova genomför sin hittills största affär – genomför nyemission

Fastighetsbolaget Acrinova genomför sin hittills största affär genom att köpa fastigheter i Lund, Helsingborg och Örkelljunga för cirka 197 miljoner kronor.

Affären betalas med 1,5 miljoner aktier till säljarna, motsvarande ett värde om 18 miljoner kronor. Teckningskursen är 12 kronor. Därutöver föreslår styrelsen en nyemission om cirka 130 miljoner kronor för att finansiera del av köpeskillingen. Resterande del finansieras genom banklån.

Inom ramen för förvärvet medföljer även en outnyttjad byggrättspotential om cirka 10 000 kvadratmeter. Acrinova ser där potential till en väsentlig värdestegring.

"Att ta marknadsandelar på strategiska platser som fastigheterna i Lund, Helsingborg och Skåneporten-beståndet i Örkelljunga är helt i linje med våra expansionsplaner. Att dessutom hitta befintliga fastigheter med väletablerade och kända varumärken känns tryggt och borgar för stabila kassaflöden. Därutöver kan vi använda vår kunskap inom projektutveckling och fokusera på att vidareutveckla området vid Skåneporten och de outnyttjade byggrätterna", kommenterar Acrinovas vd Ulf Wallén affären.

Fullt uthyrt väntas fastigheterna, exklusive byggrätten, ge årliga intäkter om 13,4 miljoner kronor. Tillträde till fastigheterna beräknas ske senast den 11 juni.

Teckningskursen i nyemissionen blir 11 kronor per aktie. Bolagets största aktieägare och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förbundit sig att teckna sina respektive pro-rata-andelar i nyemissionen. Det motsvarar cirka 64 procent av emissionen.

Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter beräknas vara den 5 maj och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter beräknas vara den 6 maj. Teckningsperioden beräknas löpa under perioden 11-25 maj.

Likviden från nyemissionen kommer även att användas till ytterligare fastighetsförvärv som en del i arbetet att uppnå målet som Acrinova satt upp om att vi utgången av 2021 ha ett fastighetsbestånd om minst 1,5 miljarder kronor.

Acrinova har också med anledning av detta beslutat sig för att tidigarelägga sin rapport för det första kvartalet. Rapporten väntas nu den 3 maj.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]