Foto: Shutterstock.
Publicerat 22 juni, 2016

120 miljoner till Uppsala för hållbar stadsutveckling

Uppsala kommun har beviljats 120 miljoner kronor i statligt stöd för att delfinansiera hållbar stadsutveckling. Det innebär att halva kostnaden för bygga ut kollektivnätet till Ulleråker är finansierad.

– Vi är oerhört glada, det här betyder att Uppsala får en bättre miljö och en effektiv och modern kollektivtrafik, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med särskilt ansvar för klimat och miljö.

[ Annons ]

Uppsala kommun ansökte om stadsmiljöavtal för att knyta ihop stadskärnan med Akademiska sjukhuset, Science Park, Biomedicinskt centrum, Rosendal, Ångströmlaboratoriet, och Ulleråker mot SLU Ultuna.

Avtalet innebär att staten, efter prövning av Trafikverket, går in och medfinansierar hållbara satsningar. Som motprestationskrav ställer staten kravet att många bostäder byggs.

Uppsala kommun kommer som motprestation ha ett nytt linjenät för kollektivtrafiken klart under 2017, ta fram detaljplaner och starta bostadsbyggande för cirka 9 000 lägenheter till 2018, skapa fler snabbcykelleder och vara Sveriges bästa cykelstad 2018, ta fram en ny handlingsplan för parkering, en genomförandeplan för nya hastigheter ska vara klar 2018 och ta fram ett åtgärdsprogram mot omgivningsbuller.

Stadsmiljöavtalet innebär att följande åtgärder kommer att genomföras:

Nybyggnad av kollektivtrafikgata genom Ulleråker

Bro för kollektivtrafik över Kungsängsleden

Utbyggnad av kollektivtrafikkörfält i befintligt gatunät Lägerhyddsvägen-Sjukhusvägen

Utbyggnad av separata kollektivtrafikkörfält i befintligt gatunät, Sjukhusvägen

Utbyggnad av separata kollektivtrafikkörfält i befintligt gatunät, Munkgatan – Bäverns gränd

Anläggning av sju stationsliknande hållplatser

Genomförande av handlingsplan för förbättrad framkomlighet i nytt linjenät i Uppsala stad. Enklare utförande av åtgärd kollektivtrafikkörfält Lägerhyddsvägen – Sjukhusvägen

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]