[ Annons ]

Publicerat 30 mars, 2022

Karolina Skog: ”Staten behöver vara mer aktiv”

En helt ny bostadsförsörjningslag. Det var en punkterna i den digra lista på åtgärder som utredaren Karolina Skog idag lämnade över till bostadsministern.

I betänkandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” lämnar utredaren Karolina Skog en rad förslag som ska underlätta för de hushåll som idag har mycket svårt att komma in på bostadsmarknaden.

I sin presentation betonade Karolina Skog hur trösklarna för att komma in på bostadsmarknaden för många är höga ­– och för den allt större gruppen strukturellt hemlösa har de blivit allt högre.

[ Annons ]

– En grupp som särskilt sticker ut är barnfamiljer med svag köpkraft, det syns tydligt i exempelvis vräkningsstatistiken, sa Karolina Skog.

Hon betonade att det inte räcker att enbart titta på bostadsproduktionen, vilket varit lite av ett mantra både från regering och opposition. Nyproducerade bostäder är i regel för dyra och många hyresvärdar ställer höga inkomstkrav på de som tillåts flytta in. Här öppnar Karolina Skog upp för att det kommer att behövas selektiva åtgärder riktade mot särskilda grupper på bostadsmarknaden. Och hon pekade åter särskilt på barnfamiljer.

En del av förslaget riktar in sig på en tydligare ansvarsfördelning mellan stat och kommun. 

– Här behöver staten kliva fram och vara mer aktiv än idag, sa Karolina Skog.

Om Karolina Skog får som hon vill är det en ny bostadsförsörjningslag som kommer att styra detta. Där finns ett stycke om att den ”särskilt ska främja jämlika uppväxtvillkor samt motverka boendesegregation och hemlöshet”

– Där är en nyhet den nationella handlingsplan där regeringen, i inledningen av varje mandatperiod, ska presentera en analys där de redogör för hur de ser på behoven på bostadsmarknaden och med vilka åtgärder de tänker möta dem, sa Karolina Skog.

Karolina Skog presenterade också en rad förslag på hur redan existerande verktyg ska skärpas för att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder.

Här märks kanske framför allt skärpta krav på hyresvärdar att motivera de krav de ställer på nya hyresgäster.

– I utredningen har vi kunnat konstatera att det skiljer sig väldigt vilka krav som hyresvärdar ställer på sina presumtiva hyresgäster. Vi har också kunnat konstatera att kraven inte baserade på tydlig evidens, sa Karolina Skog.

Med det menar hon att det inte finns något tydligt samband mellan att ställa höga krav på exempelvis inkomst och risken för vräkningar och hyresskulder. Därför vill Karolina Skog reglera vilka krav som en hyresvärd får ställa.

– Vi skriver in i hyreslagen att krav ska ha ett berättigat syfte och vara lämpliga. Hyresvärdar ska också på begäran lämna ut vilka krav, och varför, man ställer. Det hoppas jag ska skapa en allmän debatt om vilka krav som är berättigade och lämpliga. Och i förlängningen leda till att fler sänker sina krav, sa Karolina Skog.

Men trots sänkta krav kommer det fortfarande finnas trösklar för flera grupper. Där presenterade Karolina Skog ett flertal verktyg. Där märks:

• ett obligatorium för kommuner att lämna hyresgarantier till barnfamiljer mot ersättning från staten.

• att de allmännyttiga bostadsföretagen inte längre ska behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling.

• att bostadsförmedlingar får tydligare förutsättningar att kunna förmedla bostäder med social hänsyn.

– Kö är ett bra sätt att lösa en icke diskriminerande och transparent förmedling av bostäder. Men kö har sina baksidor. Dels kan vi se att det finns ett samband mellan kötid och inkomst vilket inte är rättvist. Dels kommer kötid aldrig vara svaret på akuta situationer, sa Karolina Skog.

Karolina Skog menar att det egentligen tredan nu går att använda bostadsförmedlingar för bättre fördelning. Men att kommunen signalerar tveksamhet kring hur de får arbeta med förturer och reservationer av lägenheter för vissa grupper.

– Vi har gått igenom de regler som gör kommunerna tveksamma och föreslår att de tas bort så att kommunernas handlingsfrihet ökar, vi uppmanar också kommunerna att arbeta mer med selektivitet utifrån behov, sa Karolina Skog.

Läs Fastighetstidningens andra artiklar om utredningen:

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]