[ Annons ]

I nybyggda fastigheter ska utrymme för postboxar finnas i entréerna. Men risken för att fastighetsägare ska tvingas installera boxar i tidigare bygga hus upprör flera bostadsorganisationer.
Publicerat 19 december, 2016

Skarp kritik mot förslag om postboxar

Ett förslag om förändrade villkor för postutdelning får flera av Sveriges bostadsorganisationer att se rött. ”Ett uppenbart och oacceptabelt försök att tvinga fastighetsägare att installera postboxar”, menar Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Regeringen har gjort en övergripande översyn av postlagstiftningen med fokus på att säkerställa god kvalité i en allt mer digitaliserad framtid.  Utredningen har bland annat utmynnat i ett förslag om förändringar av villkoren för postutdelning. Omkring 50 organisationer och myndigheter har inkommit med remissvar till utredningen. Förslaget om förändrade utdelningsvillkor får skarp kritik i flera av remissvaren, bland annat från Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna.

[ Annons ]

” Utredningens förslag (…) syftar uttryckligen till att möjliggöra för PTS att tvinga ägare av flerbostadshus att på ägarens bekostnad installera boxanläggningar”, skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar och fortsätter;

”Det inte rimligt att Postnords behov av rationaliseringar eller uppfyllande av sitt eget arbetsgivaransvar sker genom tvingande bestämmelser som i slutändan faller ut som kostnader som drabbar de boende, dvs. hyresgäster och bostadsrättshavare som bor i flerbostadshus”.

Även Hyresgästföreningen säger bestämt nej till förslaget.

Utredningens förslag (…) syftar uttryckligen till att möjliggöra för PTS att tvinga ägare av flerbostadshus att på egen bekostnad installera boxanläggningar. (…) Föreningen anser inte att detta är acceptabelt.

Sveriges allmännyttiga bostadsorganisation, SABO, ifrågasätter rimligheten i att en statlig myndighet vill tvinga bostadsföretag att i efterhand göra förändringar i fastigheter som byggt i enlighet med då rådande regler.

Ingen av de tre nämnda organisationerna har bjudits in för att säga sitt om utredningen, trots att brister i postutdelningen blossat upp till en nationell konflikt under hösten. På flera håll i landet har Postnord slutat dela ut post till hyresgäster med hänvisning till brister i brevbärarnas arbetsmiljö. De boende har istället fått ta sig långa avstånd till sina respektive utdelningsställen för att hämta sin post. I flera av de här konflikterna har Postnord framfört att de är villiga att återuppta postutdelningen om fastighetsägarna installerar postboxar i entréerna till sina fastigheter.

Mot bakgrund av den låsta situation som uppstått skriver Sabo;

”Sabo vill avslutningsvis uttrycka sin förvåning över hur nonchalant fastighetsägarnas och de boendes intressen beaktats när det gäller denna fråga, trots att det framför allt är vi och de boende som drabbas av konsekvenserna av förslagen. PTS visade en tydlig ovilja att samråda med branschen när de allmänna råden togs fram liksom att ha en dialog och gemensamt försöka hitta lösningar när de allmänna råden skulle genomföras.”

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]