Publicerat 15 april, 2014

Bra luft mer än bara?god ventilation

”Efter lunch har syret helt tagit slut”. Så brukar klagomålen från hyresgästerna kunna låta. Men det är inte säkert att det är ventilationssystemet som är boven i dramat. Se till att göra en noggrann analys innan kostsamma åtgärder vidtas.

Flera kontorsanställda har diffusa symptom som trötthet och allergiska reaktioner. Eftersom symptomen klingar av när de är lediga är kopplingen till lokalen tydlig. Inget önskescenario för fastighetsägaren, som anar att det kan bli både kostsamt och besvärligt att hitta och eliminera bekymren.

[ Annons ]

Brister i inomhusmiljön i hem, arbetsplatser och skolor drabbar cirka 18 procent av den vuxna befolkningen. Detta har konstaterats av Socialstyrelsen i en rapport från 2009.

Som fastighetsägare vill man förstås få rätsida på problematiken och få de kontorsanställda att må bra. Men att hitta upphovet är inte helt lätt, då orsakerna kan vara rätt svårfångade. Inte sällan hamnar ärenden av detta slag hos Arbetsmiljöverket, just eftersom de är svårlösta, eller för att fastighetsägaren inte greppat problematiken ordentligt, berättar Håkan Asterhall, arbetsmiljöinspektör vid verket.

– Vi kan utfärda föreläggande om inte fastighetsägaren löser problemet. Det kan innebära att de inte får hyra ut. Dock är det väldigt ovanligt att vi får gå så långt.

Som ägare av lokalerna är det alltså dags att initiera en utredning.

– Många fastighetsägare klarar detta själva, men misstänker man komplexa problem kan det vara klokt att anlita en specialist, säger Linda Hägerhed Engman, vid SP i Borås, som arbetar med utredningar vid byggnadsrelaterad ohälsa.

–  Det gäller att ha kunniga driftstekniker, som kan agera i tid. Risken finns att det blir ett större fel i byggnaden och att det blir en dålig relation till brukarna, säger hon.

Ofta kopplas problem samman med inomhusluften, så det är inte långsökt att först fundera över luftprover. Men det är sällan en framkomlig väg.

– I vissa fall kan man mäta i luften, men ofta kan man hamna på hal is. Föroreningarna har låga koncentrationer och man måste veta vilka föroreningar man letar efter, säger Linda Hägerhed Engman.

Vanligtvis börjar hon sina utredningar med enkäter och intervjuer. I inledningen så ska man ha överblick och jobba brett, inte låsa sig i detaljer.

OVK utgår bara från byggnaden som den byggdes från början. Har man då bytt verksamhet i lokaler, så kanske ventilationen inte räcker.

Britta Permats, vd för Svensk Ventilation.

Utredningen ska fånga upp hur många som upplever hälsoproblem, vilken typ av problem och i vilka lokaler. Detta kan avslöja brister kopplade till verksamheten eller så leder det till att byggnaden måste undersökas av en skadeutredare. Inte sällan visar det sig att felet är fuktskador med mögelskador eller kemiska skador.

Det är viktigt med systematik i utredningen. Linda Hägerhed Engman förordar den så kallade Swesiaq-modellen. Den bygger på öppenhet och ska tillvarata en bra relation mellan brukare och fastighetsförvaltaren.

I dagens energisnåla byggnader hänger innemiljön mycket på att ventilationen fungerar som tänkt. En godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll) inger gärna en känsla av trygghet och ett inneklimat som är gott, men så enkelt är det inte.

– OVK utgår bara från byggnaden som den byggdes från början. Har man då bytt verksamhet i lokaler, så kanske ventilationen inte räcker, säger Britta Permats, som är vd för Svensk Ventilation.

Å andra sidan menar hon att besiktningsföretagen ofta återkommer till fastigheter efter kanske tre år, utan att de gamla anmärkningarna blivit åtgärdade. Många kommuner som har tillsynsansvar saknar rutiner och resurser för uppföljning av OVK-anmärkningar.

– Vi vet att en del anläggningar inte får regelbunden service. Det kan även behövas rengöring av kanalsystemet, som också inkluderar byte av filter, säger Britta Permats.

Ventilationssystem som är underdimensionerade förekommer, då vanligen i lokaler som bytt verksamhet. Särskilt vanligt är detta i skolor, säger Britta Permats.

– Klassrummen kan vara projekterade för 25 elever, sedan visar det sig bli 30 elever. Då är aggregaten för små.

Men skolorna har ofta en begränsad budget, varför man tvingas avstå från bytet av ventilation, kan Britta Permats konstatera.

Eric Lindqvist vid Ingenjörsfirman Gösta Schelin AB, har hjälpt många fastighetsägare med problem med ventilation och innemiljö. Han väljer att prata om brukar- och skötselfel. Ventilationen är då tekniskt fungerande, men den används på felaktiga sätt.

Ett inte helt ovanligt fel är inställda temperaturer:

– Det är ganska vanligt att man stänger av kylmaskiner på vintern, man tänker att kylan bara behövs på sommaren. Men man kan mycket väl behöva kyla den inre värmelasten från människor och datorer.

Ofta kan det vara en så enkel förklaring som att den inblåsta luften är för varm, då känns det som att den står still. Kanske har någon skruvat upp i början av vintern och sedan har denna förhöjda inställning glömts bort. Tidsstyrning av ventilation kan orsaka luftbekymmer.

–  Många stänger ventilationen nattetid och helger, då hinner det samlas en hel del dålig luft. Just måndagsmorgnar brukar vara bekymmersamma för känsliga, säger Håkan
Asterhall.

En motåtgärd kan vara forcerad ventilation vid kritiska tider, alltså morgnar. Räcker inte det får man avstå från nattstängning.

– Om man får in nya möbler och nya byggnadsmaterial kan det medföra ämnen som folk reagerar på, säger Håkan Asterhall.

–  Det kan också vara städningen, man städar ju mindre idag.

Filtreringen av ventilationens tilluft ska minska andelen skadligt innehåll.

–?Ibland tittar fastighetsägare bara på energiåtgång och alltför lite på filterklassningen. De väljer en lägre klass, och de kanske hoppar över filterbyten för att spara pengar, anser Anders Hedström, som är expert på inomhusluft vid filtertillverkaren Camfil.

Det får konsekvenser. Mer smuts i ventilationskanaler och värmeväxlare gör att de arbetar sämre, och dessutom påverkar sämre inomhusluft hälsan. Ett smutsigt filter kräver också mer drivenergi.

 

Dålig inneluft – allt beror inte på ventilationen. Här är några vanliga orsaker:

  • Ofta är det skador och fukt i byggnaden som är upphov till klagomål.
  • Ventilationsanläggningen kan vara helt korrekt dimensionerad. Men glöms service och underhåll bort blir luften ändå dålig.
  • Känsliga personer reagerar inte sällan när ventilationen är avstängd på nätter och helger, och system som startar för sent.
  • Onödigt hög temperatur på tilluft skapar ett obehagligt inneklimat.
  • Ibland kan det vara så enkelt som att det slarvas med städningen.
  • Fel filterklass eller för långt mellan byten leder både till sämre innemiljö och dyrare drift.
  • Underdimensionerade ventilationssystem – tyvärr alltför vanligt i skolmiljö.

 När luften är dålig

• Anlita innemiljöspecialist om problemet verkar komplext.
• Inled utredningen brett, med enkäter och intervjuer.
• Börja inte med att mäta luftföroreningar.
• Systematik är viktig, så att man inte missar något.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]